Eiti į turinį

Bendrosios keleivių vežimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB „LTG Link“ (toliau – Vežėjas) bendrosios keleivių vežimo taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) yra vežimo sutarties sudedamoji dalis ir yra parengtos pagal šių teisės aktų aktualias redakcijas:

1.1.1. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų;

1.1.2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;

1.1.3. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

1.1.4. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą;

1.1.5. Kitus aktualius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2. Individualių poreikių turinčių asmenų vežimo sąlygas nustato Vežėjo patvirtintos Prieigos taisyklės.

1.3. Jungtinio bilieto pirkimui taikomos Jungtinio bilieto taisyklės, kurios skelbiamos Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt . 

1.4. Vežant keleivius užsakomaisiais reisais ar užsakomaisiais vagonais šios Bendrosios taisyklės taikomos tiek, kiek tai nustatyta sutartyje dėl užsakomųjų reisų ar užsakomųjų vagonų.

1.5. Bendrosios taisyklės galioja tiek, kiek jos atitinka teisės aktus. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus kuri nors Bendrųjų taisyklių nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

1.6. Vežėjas pagal vežimo sutartį įsipareigoja nuvežti keleivį bei, jam prireikus, rankinį bagažą, gyvūną(-us), dviratį ir / ar nemotorinę transporto priemonę į paskirties stotį arba stotelę, o keleivis įsipareigoja sumokėti už šią paslaugą nustatytą kainą.

1.7. Esant prieštaravimams tarp Bendrųjų taisyklių ir Specialiųjų taisyklių, taikomos pastarosios. Esant prieštaravimams tarp Specialiųjų taisyklių nuostatų – taikomos palankesnės keleiviams nuostatos. 

2. Sąvokos

2.1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:


AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė (LTG įmonių grupė) - įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys.

Bendrosios taisyklės - bendrosios keleivių vežimo taisyklės, nustatančios Vežėjo ir keleivių  sutartinių santykių sąlygas, keleivių teises ir pareigas, atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taip pat  keleivių kontrolės tvarką  vežant keleivius, bagažą,  dviračius, nemotorines transporto priemones ir gyvūnus vietinio susisekimo maršrutais.

Bilietas - vežėjo nustatytos formos fizinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę vienam ar keliems asmenims keliauti Vežėjo traukiniais vietinio susisiekimo maršrutu.

Galutinė paskirties stotis - keleivio pirktame biliete nurodyta išlipimo vieta (stotis).

Individualių poreikių turintis asmuo - neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo  (bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios, arba amžiaus, ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti atitinkamą dėmesį ir visiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių).

Jungtinis bilietas - vienkartinio traukinio bilieto ir E. bilieto pardavimo būdas, kai vienkartinis traukinio bilietas parduodamas kartu su E. bilietu, naudojant bendro (jungtinio) bilieto konceptą (Jungtinis bilietas nėra vienas bilietas, o du atskiri bilietai parduodami kartu).

E. Bilietas - Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas 60 minučių važiavimo Vilniaus miesto reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietas (pilnos kainos, su 50% lengvata ir 80% lengvata).

Mikromobilumo priemonės - dviračiai, paspirtukai, riedlentės, riedžiai, elektriniai paspirtukai ir kitos mažos, lengvos judumo priemonės, važiuojančios greičiu, neviršijančiu 25 km/h.
Mobilioji aplikacija (APPs) - t
aikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams.

Papildomų paslaugų bilietas - vežėjo nustatytos formos dokumentas, išduodamas Vežėjo bilietų kasose ir / ar traukinyje, patvirtinantis keleivio rankinio bagažo, dviračių ar gyvūnų vežimą.

Rankinis bagažas - bagažas, kurio bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm, o bendras svoris – ne didesnis kaip 50 kg. Keleivių rankinis bagažas iki 35 kg vežamas nemokamai. Kaip rankinį bagažą leidžiama vežti paspirtukus, riedžius, vežimėlius ir kitus daiktus, kurių matmenys atitinka aukščiau nurodytus.

Specialiosios taisyklės - bendrąsias taisykles papildo ir / ar jų taikymo išimtis nustato Specialiosios taisyklės, kurios skelbiamos interneto svetainėje www.ltglink.lt .

Terminuotas bilietas - vežėjo nustatytos formos vardinis daugkartinis fizinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę keliauti Vežėjo traukiniais vietiniu maršrutu tam tikrą kelionių skaičių per nustatytą laikotarpį.

Tęstinės kelionės bilietas - bilietas ar bilietai, kurie atspindi sutartį dėl transporto, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar kelios geležinkelio įmonės.

Traukinio keleivis (toliau – keleivis) - fizinis asmuo, vykstantis traukinio vagone pagal keleivių vežimo sutartį, įskaitant atvejus, kai vykstama be bilieto, arba kitais teisės aktuose, reglamentuojančiuose keleivių vežimo sąlygas, nustatytais pagrindais traukinio vagone vykstantis asmuo, išskyrus traukinio mašinistą ir kitus darbuotojus, kurie aptarnauja keleivius traukinyje.

Vežėjas - licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką. 

Vienkartinis bilietas - vežėjo išduotas bilietas, skirtas vienam keleiviui, vienai kelionei.

3. Vežimo sutartis

3.1. Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas bilietu. Bilietas yra pirminis įrodymas, patvirtinantis, kad vežimo sutartis yra sudaryta ir keleivis pritaria jos turiniui. Vežimo sutartį sudaro:

3.1.1. Bendrosios taisyklės;

3.1.2. Specialiosios taisyklės;

3.1.3. informacija ant bilieto ir Papildomų paslaugų bilieto.

3.2. Įsigijus vieną bilietą laikoma, kad sudaryta viena vežimo sutartis, du (ar daugiau) bilietus – kad sudarytos atitinkamai dvi (ar daugiau) vežimo sutartys (-čių). 

3.3. Biliete nurodoma ši informacija:

3.3.1. privaloma:

3.3.1.1. Vežėjas (UAB „LTG Link“ arba Vežėjo kodas – 1124);

3.3.1.2. nuoroda į Bendrąsias taisykles;

3.3.1.3. nuoroda į Specialiąsias taisykles (jeigu jos taikomos);

3.3.1.4. kelionės maršrutas (išvykimo ir atvykimo stotys arba stotelės);

3.3.1.5. kelionės data arba bilieto galiojimo laikas;

3.3.1.6. bilieto kaina;

3.3.1.7. apmokėjimo būdas;

3.3.1.8. bilieto pardavimo data;

3.3.1.9. nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal Vienodąsias tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV.

3.3.2. papildoma (informacija pateikiama priklausomai nuo bilieto formos, tipo, bilieto pardavimo vietos, maršruto ir kita):

3.3.2.1. papildomų paslaugų kaina;

3.3.2.2. nuolaidos dydis ir tipas;

3.3.2.3. traukinio numeris;

3.3.2.4. vagono / vietos klasė;

3.3.2.5. keleivių skaičius;

3.3.2.6. išvykimo laikas;

3.3.2.7. vagono numeris;

3.3.2.8. vieta;

3.3.2.9. kita informacija.

3.4. Papildomų paslaugų biliete nurodoma ši informacija:

3.4.1. privaloma:

3.4.1.1. Vežėjas (UAB „LTG Link“ arba Vežėjo kodas – 1124); 

3.4.1.2. nuoroda į  Bendrąsias taisykles;

3.4.1.3. nuoroda į Specialiąsias taisykles (jeigu jos taikomos);

3.4.1.4. Papildomų paslaugų bilieto numeris;

3.4.1.5. Papildomų paslaugų bilieto kaina;

3.4.1.6. atsiskaitymo būdas;

3.4.1.7. Papildomų paslaugų bilieto pardavimo data;

3.4.1.8. nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal Vienodąsias tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV.

3.4.2. papildoma:

3.4.2.1. kelionės data;

3.4.2.2. išvykimo laikas;

3.4.2.3. traukinio numeris ir vieta;

3.4.2.4. kita informacija.

4. Bilietų įsigijimas / atsiskaitymas

4.1. Bilietai bei Papildomų paslaugų bilietai parduodami Vežėjo nurodytose pardavimo kanaluose (bilietų kasos, interneto svetainė www.ltglink.lt, mobilioji aplikacija (APPs), traukiniai ir kt.) ir juose paskelbtu darbo laiku, kurį nustato Vežėjas, atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir galiojantį traukinių eismo tvarkaraštį.

4.2. Keleiviui, įsigijusiam du (ar daugiau) bilietus (-ų) keliauti į galutinę paskirties stotį ar stotelę (ne tęstinės kelionės bilietą), praleidusiam persėdimą dėl nuo Vežėjo nepriklausančių aplinkybių, pagalba ir kompensavimas visos kelionės atžvilgiu nėra garantuojami.

4.3. Keleiviui perkant du ar daugiau vienkartinių bilietų keliauti į galutinę paskirties stotį ar stotelę su persėdimais, Vežėjo rekomenduojamas laikas tarp persėdimo yra ne trumpesnis negu 15 minučių.

4.4. Perkant bilietą traukinyje mokamas papildomas 2 Eur aptarnavimo mokestis, kai keleivis:

4.4.1. įlipo į traukinį stotyje arba stotelėje, kurioje yra įrengta bilietų pardavimo kasa (kuri tuo metu dirbo).

4.4.2. pageidauja tuo pačiu traukiniu pratęsti kelionės maršrutą iki tolesnės, nei biliete nurodyta, stoties arba stotelės.

4.5. Keleivis gali tęsti kelionę be papildomų mokesčių, jei dėl Vežėjo kaltės keleivis vėluoja į tęstinės kelionės reisą ir privalo keliauti kitu traukiniu, bet tik tuo atveju, kai keleivis turi prieš tai buvusios kelionės į kurią vėlavo,  bilietą.

4.6. Už bilietus atsiskaitoma:

4.6.1. bilietų kasose – grynaisiais pinigais, mokėjimo nurodymu ar banko kortele;

4.6.2. interneto svetainėje – joje nurodytais atsiskaitymo būdais iki Vežėjo nustatyto traukinio išvykimo termino, nurodyto Vežėjo interneto svetainėje https://ltglink.lt/d-u-k#2; 

4.6.3. mobiliojoje aplikacijoje (APPs) – joje nurodytais atsiskaitymo būdais;

4.6.4. traukiniuose – grynaisiais pinigais ar banko kortele (esant techninėms galimybėms).

4.7. Bilietas galioja važiuojant biliete nurodytu maršrutu, data ir (ar) laiku ir laikantis kitų biliete nurodytų sąlygų.

4.8. Bilietas negalioja, kol neįrodyta priešingai, jeigu:

4.8.1. jame nėra šių Bendrųjų taisyklių 3.3.1 punkte išvardytos informacijos;

4.8.2. jis yra pakeistas į kitą bilietą arba jo turinys yra neįskaitomas dėl sugadinimo;

4.8.3. keleivis, važiuojantis traukiniu ir turintis terminuotą bilietą, nepateikia asmens dokumento arba jo kopijos;

4.8.4. bilietas pateikiamas elektroninio įrenginio ekrane, negebančiame atvaizduoti unikalaus bilieto grafinio kodo;

4.8.5. keleivis nepateikia galiojančio dokumento (arba jo pilnos kopijos), patvirtinančio teisę įsigyti bilietą su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta lengvata arba su Vežėjo nustatyta komercine nuolaida.

4.9. Vienkartiniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą.

4.10. Kelionės metu, esant laisvų vietų vagone, vienkartinį bilietą turintis keleivis turi teisę persėsti į aukštesnės klasės vietą, sumokėjęs Vežėjo nustatytą priemoką (bilietų kainų skirtumą). Keleiviui savo noru persėdus į žemesnės klasės vietą – bilietų kainų skirtumas negrąžinamas.

4.11. Vežėjas keleiviui turi grąžinti bilieto kainų skirtumą, jeigu keleivis dėl Vežėjo kaltės važiavo žemesnės, negu jo biliete nurodyta, klasės vagone / vietoje, žemesnės kategorijos traukiniu, taip pat jei prieš kelionę ar jos metu buvo pakeisti riedmenys.

4.12. Kelionės metu dėl traukinio ar vagono techninių gedimų Vežėjas įsipareigoja suteikti pakaitinę transporto priemonę per 2 (dvi) valandas nuo gedimo ar kitos priežasties, dėl kurios negalima vykdyti suplanuoto maršruto, atsiradimo keleivių pervežimui arba Vežėjas privalo keleiviams suteikti vietas kitose tos pačios klasės, kuri nurodyta bilietuose, traukinio vagonuose. Jeigu tokių vietų nėra, keleiviams suteikiamos aukštesnės klasės vietos ir tokiu atveju priemoka už persėdimą (bilietų kainų skirtumą) neimama. Jeigu keleiviams suteikiamos žemesnės klasės vietos – grąžinamas bilietų kainų skirtumas.

4.13. Bilieto pardavimui taikomos Bendrųjų taisyklių 4.1.–4.4. punktuose įtvirtintos sąlygos.

5. Bilietų ir papildomų paslaugų bilietų keitimas, grąžinimas

5.1. Vienkartiniai ir Papildomų paslaugų bilietai: 
5.1.1. Keleivis, pageidaujantis pakeisti vienkartiniame biliete, nurodytą kelionės datą ir (ar) išvykimo laiką, vietą, klasę ir / ar papildomas paslaugas, gali kreiptis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba gali tai atlikti savarankiškai Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt ar mobiliojoje aplikacijoje. 

5.1.2. Keleivis turi teisę vieną kartą pakeisti vienkartinį bilietą, jei iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko liko ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos.

5.1.3. Jei keičiant vienkartinį bilietą kaina padidėja, keleivis privalo sumokėti kainų skirtumą, jei kaina sumažėja – keleiviui grąžinamas bilietų kainų skirtumas. 

5.1.4. Keleivis gali atšaukti / grąžinti vienkartį bilietą likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo bei atgauti 90 % bilieto kainos, kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai  savarankiškai atlikdamas Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt. 

5.1.5. Keleivis gali grąžinti vienkartį bilietą likus ne mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo bei atgauti 70 % bilieto kainos), kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai  savarankiškai atlikdamas Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt. 

5.1.6. Už nepanaudotą vienkartinį bilietą, pateiktą likus mažiau kaip 4 (keturios) valandos iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko ir / ar traukiniui išvykus, pinigai negrąžinami.

5.1.7. Papildomų paslaugų bilietai yra keičiami ir grąžinami vienkartiniams bilietams taikomomis sąlygomis, išskyrus atvejus kai Vežėjo Specialiosiose taisyklėse, skirtingiems produktams ir / ar paslaugoms yra taikomas kitas Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir grąžinimo reglamentavimas. Su Specialiosiomis taisyklėmis galima susipažinti www.ltglink.lt.

5.1.8. Pakeistas vienkartinis ir / ar Papildomų paslaugų bilietas yra negrąžinamas. 

5.1.9. Visi Vežėjo papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai patiriami dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

5.1.10. Vežėjo taikomas keitimo mokestis bilietams ir / ar Papildomoms paslaugoms yra nurodytas Vežėjo kainyne, kuris skelbiamas viešai Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt.

5.2. Terminuoti bilietai:

5.2.1. Terminuotas bilietas nekeičiamas. Keleivis, norėdamas pakeisti terminuotą bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

5.2.2. Terminuotas bilietas negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai:

5.2.2.1. Nėra prasidėjęs terminuoto bilieto galiojimo laikas. Tokiu atveju grąžinama 100 % bilieto kainos.

5.2.2.2. Keleivis ne trumpesnį nei 10-ties kalendorinių dienų nepertraukiamą laikotarpį sirgo, buvo komandiruotėje ar dėl kitų svarbių priežasčių negalėjo pasinaudoti terminuotu bilietu, tokiu atveju keleiviui grąžinama 70 % (negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo) bilieto kainos už nepanaudotas dienas. 

5.2.3. Keleivis, pageidaujantis grąžinti terminuotą bilietą, turi užpildyti bilieto grąžinimo formą, kurią gali rasti Vežėjo internetinėje svetainėje www.ltglink.lt arba pateikti paprastos rašytinės formos prašymą dėl pinigų grąžinimo. Kartu su prašymu keleivis turi pateikti dokumentus, įrodančius keleivio prašyme išdėstytų aplinkybių pagrįstumą. Prašymai gali būti pateikti bet kurioje bilietų pardavimo kasoje, Keleivių informacijos centre adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius, siunčiami el. paštu nuomone@ltglink.lt. ar registruotu paštu Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius, Lietuva.

5.2.4. Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

5.3. Grupiniai bilietai:

5.3.1. Grupiniai bilietai nėra keičiami. Keleivis, norėdamas pakeisti grupinį bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

5.3.2. Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 90 % bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko 24 (dvidešimt keturios) valandos. Keleivis bilietą gali grąžinti kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai savarankiškai atlikdamas Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt. 

5.3.3. Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 70 % bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko nuo 24 (dvidešimt keturių) valandų, bet ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos (negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo). Keleivis bilietą gali grąžinti kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai  savarankiškai atlikdamas Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt. 

5.3.4. Už nepanaudotą grupinį bilietą, pateiktą likus mažiau kaip 4 (keturios) valandos iki biliete nurodyto traukinio išvykimo ir/ar traukiniui išvykus, pinigai negrąžinami. 

5.3.5. Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalus nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

5.4. Jei keleivis negalėjo vykti traukiniu dėl Vežėjo kaltės, jam grąžinama visa nepanaudoto bet kurio bilieto tipo suma.

5.5. Grynųjų pinigų grąžinimas vykdomas tik Vežėjo bilietų kasose, jei bilietas buvo pirktas Vežėjo kasoje, apmokant už bilietą grynaisiais pinigais arba bankine kortele.

5.6. Jei už bilietą buvo sumokėta internetu arba mobiliojoje aplikacijoje (APPs) naudojantis elektronine bankininkyste – pinigai keleiviui grąžinami mokėjimo nurodymu į mokėtojo banko sąskaitą. Mokėjimo nurodymu pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. 

5.7.  Keleiviui kreipiantis dėl bilietų ar Papildomų paslaugų grąžinimo keleivis užpildęs atsiliepimo formą kasose arba Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt ir Vežėjui priėmus dėl pinigų grąžinimo sprendimą, nuo sprendimo priėmimo dienos,  pinigai į nurodytą keleivio sąskaitą grąžinami per 14 kalendorinių dienų.

5.8. Jeigu keleivis nevažiavo iki biliete nurodytos galinės stoties arba stotelės, o išlipo tarpinėje stotyje arba stotelėje, biliete nurodytos trumpesnės kelionės ir Papildomų paslaugų kainų skirtumas negrąžinamas.

6. Keleivių, kuriems taikomos lengvatos, vežimas

6.1. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenims įsigyjant vienkartinius arba terminuotus vardinius bilietus važiuoti vietinio susisiekimo traukiniu sėdimųjų vagonų 2 ir 3 klasės vietose teikiamos minėtame įstatyme numatytos bilieto kainos lengvatos, kelionės metu kartu su bilietu pateikiant galiojančius dokumentus (ar pilnas dokumentų kopijas), patvirtinančius teisę įsigyti bilietą su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta lengvata.

7. Vaikų vežimas

7.1. Kiekvienam keleiviui pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą, vykstant vietinio susisiekimo traukiniais sėdimųjų vagonų 2 ir 3 klasės vietose, suteikiama teisė nemokamai vežti du vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimosios vietos.

7.2. Keleiviui, vežančiam vaiką (vaikus) iki 7 metų keleiviniais traukiniais ir pageidaujančiam įsigyti atskirą sėdimą vietą vaikui (vaikams), suteikiama teisė vaikui (vaikams) iki 7 metų įgyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 50 % nuolaida. 

7.3. Perkant vienkartinius arba terminuotus bilietus vaikams nuo 7 iki 10 metų amžiaus taikoma Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta 50 % nuolaida.

7.4. Vaikui nuo 10 metų amžiaus perkamas bilietas už visą kainą, nebent Specialiosios taisyklės nustato kitaip.

7.5. Vaikams iki 6 metų važiuoti vieniems be palydos traukiniais yra neleidžiama.

7.6. Vaikai, turintys teisę į lengvatą ar nuolaidą, savo amžių turi patvirtinti pateikiant jo amžių įrodantį galiojantį dokumentą (arba jo pilną kopiją), išskyrus atvejus, kai yra akivaizdu, kad vaikas yra jaunesnis nei 7 metų.

7.7. Vaiko amžius nustatomas pagal tai, kiek metų suėję vaikui traukinio išvykimo dieną. 


8. Rankinio bagažo vežimas

8.1. Keleivis turi teisę vežti rankinį bagažą, kurio bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm, o bendras svoris – ne didesnis kaip 50 kg. Vežti šiuos apribojimus viršijantį rankinį bagažą draudžiama.

8.2. Keleivių rankinis bagažas iki 35 kg vežamas nemokamai. Vaikams iki 10 metų nemokamai leidžiama vežti iki 15 kg rankinio bagažo.

8.3. Jeigu rankinio bagažo svoris viršija 8.1. punkte nustatytus apribojimus, keleivis privalo sumokėti 30% dydžio mokestį nuo pilnos bilieto kainos ir gauti tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

8.4. Jeigu traukiniu važiuoja vaikas ar individualių poreikių turintis asmuo, kartu su Bendrųjų taisyklių 8.1. punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu bagažu, papildomai kaip rankinį bagažą dar galima nemokamai vežti sudedamąjį vaiko ir / ar neįgaliojo vežimėlį. 

8.5. Keleiviams draudžiama vežti:

8.5.1. daiktus, kurie gali sugadinti ar užteršti vagoną, pakenkti keleiviams ar jų rankiniam bagažui;

8.5.2. lengvai užsidegančias, savaime užsidegančias, sprogstančias, radioaktyvias, aitriąsias ir nuodingąsias medžiagas;

8.5.3. užtaisytus šaunamuosius ginklus, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais;

8.5.4. daiktus, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą.

8.6. Rankiniu bagažu negalima užstatyti praėjimo vagone, trukdyti kitiems keleiviams.

8.7. Rankinį bagažą saugo ir už jį atsako pats keleivis.


9. Dviračių ir kitų mikromobilumo priemonių vežimas

9.1. Keleivis turi teisę vežti vieną mikromobilumo priemonę (dviratį, paspirtuką, riedlentę ir pan.). 

9.2. Vežėjas gali nustatyti didžiausią konkrečiu traukiniu leistiną vežti dviračių skaičių. 

9.3. Keleivių grupei, pageidaujant vežti didesnį nei traukinyje numatytas leistinas vežti dviračių skaičius, ne vėliau kaip 48 val. iki traukinio išvykimo, dėl tokios galimybės sudarymo, reikia skambinti telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba rašyti el. paštu informacija@ltglink.lt.

9.4. Keleivis privalo sumokėti už dviračio vežimą traukinyje Vežėjo nustatytą mokestį:

9.4.1. Vietinio susisiekimo traukiniuose 2 ir 3 klasės vietose – 45 % dydžio mokestį nuo atitinkamos klasės pilno bilieto kainos ir gauti tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

9.5. Dviračius 1 klasės vietose vežti draudžiama.

9.6. Išardyti ir supakuoti dviračiai bei kitos mikromobilumo priemonės, kurių matmenys ir svoris neviršija nustatytos rankinio bagažo normos, vežami nemokamai, o jų svoris ir matmenys įskaitomas į leistiną rankinio bagažo normą. Jei išardyti ir supakuoti dviračiai bei kitos mikromobilumo priemonės viršija leistino nemokamai vežtis rankinio bagažo reikalavimus, tokių priemonių vežimas draudžiamas.

9.7. Mikromobilumo priemone negalima užstatyti praėjimo vagone, trukdyti kitiems keleiviams.


10. Gyvūnų vežimas

10.1. Keleivis, neužimdamas atskiros sėdimosios vietos, gali vežti tik sveikus, švarius gyvūnus, kurie paskiepyti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

10.2. Vietinio susisiekimo traukiniais 2 ir 3 klasės vietose nemokamai leidžiama vežti gyvūnus, kurie visą kelionės laiką yra laikomi specialiai tam skirtoje taroje (pintinėje, dėžėje, narveliuose ir pan.), kurios bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma ne didesnė kaip 115 cm, dugnas nelaidus vandeniui ir bendras svoris ne didesnis kaip 8 kg.

10.3. Individualių poreikių turintiems asmenims, kartu vežantiems šunį-vedlį 2 ir 3 klasės vagonuose, už jį papildomai mokėti nereikia.

10.4. Už gyvūnų be 10.2. punkte nurodytos  taros vežimą vietinio susisiekimo traukiniais mokamas:

10.4.1. vietinio susisiekimo traukiniuose 2 ir 3 klasės vietose – 50 % dydžio mokestis nuo atitinkamos klasės pilnos bilieto kainos. Sumokėjęs nurodyto dydžio mokestį keleivis  gauna tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

10.5. 1 klasės vietose gyvūnų vežti negalima.

10.6. Visi gyvūnai turi būti vežami neužimant atskiros keleivio sėdimosios vietos ir rekomenduojama, kad gyvūnų savininkai bilietus įsigytų „Gyvūnams draugiška vieta“ simboliu paženklintose vietose arba Vežėjo darbuotojo nurodytuose vagonuose (vietose).

10.7. Keleiviui leidžiama vežti ne daugiau kaip du gyvūnus be specialios nurodytos taros. Gyvūnai privalo būti šalia keleivio ne didesniu nei 0,5 m atstumu, su antsnukiu ir prisegtu pavadėliu. 

10.8. Be antsnukio leidžiama vežti šunis-vedlius bei šunis, kurie yra išlaikę socializacijos testą „šuo mieste“ arba egzaminą „BH“ (išskyrus pavojingus ir kovinius šunis bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus). Vežėjo darbuotojui pareikalavus keleivis privalo pateikti testo / egzamino išlaikymo pažymėjimą. Pažymėjimas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš trejus metus nuo kelionės pradžios.

10.9. Keleivis privalo užtikrinti, kad jo vežami gyvūnai visos kelionės metu netrukdytų ir nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar Vežėjo ir kitų keleivių turtui.

10.10. Keleivis, vežantis gyvūnus privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi sanitarinių bei higienos reikalavimų. Keleivis atsako už žalą, sukeltą jo vežamų gyvūnų, taip pat už sanitarinių bei higienos reikalavimų pažeidimus, padarytus keleiviniame vagone.

11. Radiniai

11.1. Apie rastus daiktus traukinyje būtina pranešti Vežėjo Keleivių palydovams. Vežėjo keleivių palydovas gali patikrinti be priežiūros paliktų daiktų turinį, jam leidžiama juos iškrauti iš traukinio ir perduoti į ilgalaikio saugojimo sandėlį arba juos sunaikinti, jeigu Vežėjo ar kompetentingų institucijų manymu jie kelia pavojų keleivių ir kitų žmonių saugumui, Vežėjo turtui.

11.2. Rasti ar palikti saugoti ir neatsiimti daiktai saugomi 6 mėnesius, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Už rastų daiktų saugojimą, juos atsiimant, imamas UAB „LTG Link“ generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮS (LINK)-45/2022 patvirtintame Papildomų paslaugų, teikiamų stotyse ir traukiniuose, kainyne nurodyto dydžio mokestis. Rastų daiktų saugojimas iki 24 valandų – 1 Eur, už kiekvieną papildomą saugojimo parą imamas 1 Eur mokestis. 

11.4. Keleiviai dėl paliktų daiktų traukiniuose ar stotyje (stotelėje) gali konsultuotis ir gauti informaciją skambindami telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba rašydami el. paštu informacija@ltglink.lt.


12. Keleivių pareigos ir atsakomybė

12.1. Keleivis prieš kelionę privalo:

12.1.1. susipažinti su Bendrosiomis ir Specialiosiomis taisyklėmis;

12.1.2. įsigyti bilietą ir, jei taikytina, Papildomų paslaugų bilietą Vežėjo nurodytose pardavimo vietose; 

12.1.3. traukinyje keleivis privalo įsigyti bilietą nedelsdamas, priešingu atveju bus traktuojama, kad jis važiuoja be bilieto;

12.1.4. pirkti bilietą už visą kainą, jeigu jis neturi galiojančio dokumento (arba jo kopijos), suteikiančio teisę naudotis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta lengvata ir / ar Vežėjo nustatyta komercine nuolaida;

12.1.5. prieš patvirtinant bilieto pirkimą, patikrinti bilieto kainą ir įsitikinti, kad bilietas įformintas pagal visus keleivio nurodymus, ar biliete pateikta visa informacija yra jam suprantama ir teisinga. Tais atvejais, kai biliete pateikta informacija klaidinga ar neatitinka keleivio pageidavimų, nedelsiant bilietą pakeisti – priešingu atveju galios šių Bendrųjų taisyklių 5 skyriuje BILIETŲ IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KEITIMAS, GRĄŽINIMAS apibrėžtos sąlygos;

12.1.6. atvykti į geležinkelio stotį arba stotelę prieš protingą laiką, kad spėtų patekti į peroną, iš kurio išvyksta biliete nurodytas traukinys.

12.2. Keleivis kelionės metu privalo:

12.2.1. išsaugoti bilietą ir Papildomų paslaugų bilietą iki kelionės pabaigos. Pateikti jį kontrolę vykdantiems Vežėjo darbuotojams pareikalavus. Vežėjas neatsako už bilieto ir / ar Papildomų paslaugų bilieto praradimą ar vagystę ir atvejus, kai kitas asmuo neteisėtai pasinaudoja bilietu. Bilietų ir / ar Papildomų paslaugų kopijos ar dublikatai traukiniuose neišduodami;

12.2.2. turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems Vežėjo darbuotojams galiojančius dokumentus (arba jų pilnas kopijas), patvirtinančius teisę į Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytą lengvatą ir / ar Vežėjo komercinę nuolaidą bei asmens dokumentą (arba jo pilną kopiją), jei to reikia;

12.2.3. netrikdyti kitų keleivių ramybės ir nekliudyti Vežėjo darbuotojams dirbti;

12.2.4. užtikrinti, kad vežamas rankinis bagažas, dviratis ir/arba gyvūnai nekeltų pavojaus ar netrukdytų kitiems keleiviams, būtų laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų;

12.2.5. užleisti atitinkamai paženklintą vietą, skirtą riboto judumo asmenims arba šeimoms su vaikais;

12.2.6. laikytis visų Vežėjo nustatytų saugos reikalavimų lipant į traukinį ir išlipant iš jo, taip pat visos kelionės metu.

12.3. Keleivis, nepakeitęs bilieto, negali pertraukti kelionės ir vėliau jos tęsti su tuo pačiu bilietu.

12.4. Keleivis turi laikytis Vežėjo, geležinkelio stočių valdytojų ir infrastruktūros darbuotojų teisėtų nurodymų.

12.5. Keleiviams draudžiama vykti neblaiviems ar pavartojusiems narkotines ar kitas psichotropines medžiagas. Vežėjo darbuotojai turi teisę neįleisti arba išlaipinti įtarimą keliantį keleivį iš traukinio.

12.6. Kelionės metu keleiviams draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, kitas narkotines bei psichotropines medžiagas, rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes), gadinti vagonų įrangą, inventorių, sienas, apmušalus, užrašus.

12.7. Keleiviams draudžiama važiuoti traukiniuose nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti vagonų vidaus apdailą ar kitų keleivių drabužius, kelti kojas ant sėdynių, šiukšlinti traukiniuose ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose.

12.8. Už vežimo sutarties pažeidimą keleivis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.9. Už važiavimą be bilieto ir / ar didesnio, negu nustatyta, neapmokėto bagažo vežimą, keleiviui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta administracinė atsakomybė. Tokiu atveju keleivis privalo sumokėti jam paskirtą baudą, taip pat apmokėti kelionės bei neapmokėto bagažo vežimo kainą. Vežėjas turi teisę uždrausti tęsti kelionę keleiviui, kuris atsisako mokėti vežimo mokestį arba priemoką to reikalaujant.

12.10. Už geležinkelių transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas, taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta administracinė atsakomybė. 

12.11. Keleivis atsako už biliete pateiktos asmeninės informacijos teisingumą.

12.12. Už stočių bei transporto priemonių įrengimų sugadinimą ar sunaikinimą keleivis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.13. Keleivis, vežantis traukiniu gyvūnus, augintinius, atsako už žalą ir nuostolius, sanitarijos bei higienos reikalavimų pažeidimus, padarytus šių gyvūnų augintinių keleiviniame vagone. Keleivis taip pat atsako už žalą, kurią Vežėjui ar tretiesiems asmenims sukėlė keleivio vežamas rankinis bagažas, dviračiai,  vežimėliai ar kiti keleivio kartu vežami daiktai. 

12.14. Vežėjas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę taikyti keleiviui sankcijas už neteisėtą aliarmo ir pagalbos įrenginių naudojimą.

13. Vežėjo pareigos ir atsakomybė

13.1. Vežėjas privalo:

13.1.1. pasirūpinti, kad būtų tinkamai sutvarkytos keleivių laipinimui ir vežimui skirtos traukinio vietos ir patalpos; 

13.1.2. užtikrinti kiekvieno keleivio saugumą įlipant į traukinį, išlipant iš traukinio bei esant traukinyje;

13.1.3. užtikrinti saugų keleivių, rankinio bagažo, dviračių ir gyvūnų vežimą;

13.1.4. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir keleivių aptarnavimą;

13.1.5. laikytis nustatytų keleivinių traukinių tvarkaraščių;

13.1.6. rastus keleivių daiktus perduoti į ilgalaikio saugojimo sandėlį;

13.1.7. užtikrinti paslaugos teikimą individualių poreikių turintiems asmenims taip, kaip numatyta Vežėjo patvirtintose Prieigos taisyklėse, vežant individualių poreikių turinčius  asmenis;

13.1.8. prireikus patvirtinti priežastis (pažymėdamas bilietą ar kitaip), dėl kurių keleivis iš dalies pasinaudojo ar nepasinaudojo įsigytu bilietu dėl Vežėjo kaltės arba aplinkybes, dėl kurių keleivis negali užimti vietos, nurodytos biliete.

13.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais atlyginti žalą, esant Vežėjo atsakomybei dėl keleivių mirties, kūno sužalojimo, gyvūnų praradimo ar sužalojimo atveju, rankinio bagažo, dviračių praradimo ar sugadinimo atveju, taip pat tokios atsakomybės taikymo išimtis reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14. Traukinių vėlavimai ir atšaukimai, praleisti persėdimai

14.1. Jeigu traukinys yra atšaukiamas arba Vežėjas gali numatyti, kad vežimo sutartyje nurodyta atvykimo stotis arba stotelė bus pasiekta vėluojant daugiau nei 60 minučių, keleivis turi teisę:

14.1.1. tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei arba

14.1.2. tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data arba

14.1.3. į visos bilieto kainos grąžinimą tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo už jį sumokėta, už nenuvažiuotą kelionės dalį ar dalis ir jau nuvažiuotą dalį ar dalis, jei kelionė nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų, prireikus ir grįžimo į pradinę išvykimo vietą paslaugos suteikimą esant anksčiausiai galimybei.

14.2. Nemokamas grįžimas į išvykimo stotį arba stotelę arba kelionės tęsimas galimas tik su Vežėjo traukiniais arba Vežėjo pasiūlytomis kitomis transporto priemonėmis. Grįžimo į išvykimo stotį arba stotelę ar kelionės tęsimo sąlygos turi būti panašios į pirminės kelionės sąlygas.

14.3. Neprarasdamas teisės į kelionę traukiniu, keleivis iš Vežėjo turi teisę reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys į vežimo sutartyje nurodytą atvykimo stotį arba stotelę pavėlavo daugiau nei 60 minučių ir dėl šio vėlavimo pagal Bendrųjų Taisyklių  14.1.3. punktą jam nebuvo grąžinta už bilietą sumokėta pinigų suma. Kompensacijos už vėlavimą yra:

14.3.1. 25 % keleivio sumokėtos bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama į atvykimo stotį arba stotelę nuo 60 iki 119 minučių;

14.3.2. 50 % keleivio sumokėtos bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama atvykti į atvykimo stotį arba stotelę 120 ar daugiau minučių.

14.4. Keleiviams, turintiems terminuotus bilietus, traukinio vėlavimo atveju taikomi tokio pat  dydžio keleivio sumokėtos bilieto kainos dalies, apskaičiuotos vienai kelionei į vieną pusę, kompensacijos, kaip numatyta šių Bendrųjų taisyklių 5 skyriuje „BILIETŲ IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KEITIMAS, GRĄŽINIMAS“.

14.5. Kompensacija už bilietą ir / ar Papildomų paslaugų bilietą (Bendrųjų taisyklių  14.3. punkte nurodytais atvejais) sumokama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo, prieš tai užpildžius bilieto grąžinimo formą, kurią galima rasti Vežėjo internetinėje svetainėje www.ltglink.lt arba pateikti paprastos rašytinės formos prašymą dėl pinigų grąžinimo. Kartu su prašymu keleivis turi pateikti dokumentus (bilietą ir / ar Papildomų paslaugų bilietą), įrodančius keleivio prašyme išdėstytų aplinkybių pagrįstumą. Prašymai gali būti pateikti bet kurioje bilietų pardavimo kasoje, Keleivių informacijos centre adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius, siunčiami el. paštu nuomone@ltglink.lt. ar registruotu paštu Geležinkelio g. 16, LT-02100, Vilnius, Lietuva.

14.6. Iš kompensacijos už bilieto kainą neatskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos – mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus. Kompensacijos, kurios neviršija 1,45 Eur (su PVM) yra neišmokamos. Nekompensuojama suma yra minimalūs Vežėjo nuostoliai.

14.7. Vežėjas atsakingas už nuostolius ar žalą, kurią keleivis patiria, nes dėl traukinio atšaukimo, vėlavimo arba praleisto persėdimo jis negalėjo toliau keliauti reisu tą pačią dieną arba esamomis aplinkybėmis iš jo negali būti pagrįstai reikalaujama tęsti kelionę tą pačią dieną. Nuostolius sudaro pagrįstos apgyvendinimo išlaidos ir pagrįstos informuotų keleivio laukiančių asmenų patirtos išlaidos.

14.8. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal Bendrųjų taisyklių  14.3. punktą, jeigu apie vėlavimą keleiviui pranešama iki jam nusiperkant bilietą arba, jei atvykus kitu traukiniu ar pakeitus maršrutą į galutinį maršruto punktą, pavėluojama mažiau nei 60 minučių.

14.9. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal Bendrųjų taisyklių 14.7. punktą, kai traukinių atšaukimo, vėlavimo arba praleisto persėdimo priežastis yra:

14.9.1. su geležinkelio veikimu nesusijusios aplinkybės, kurių Vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms; 

14.9.2. keleivio kaltė;

14.9.3. su geležinkelio veikimu nesusijusios aplinkybės, kurių Vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms.  Vežėjui išlieka atgręžtinio reikalavimo teisė.

15. Skundai ir ieškiniai

15.1. SKUNDAI VEŽĖJUI

15.1.1. Keleivis, manantis, jog Vežėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Vėžėją ir nurodyti savo reikalavimus bei ginčo aplinkybes. Ketindamas pasinaudoti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, keleivis privalo raštu į Vežėją kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nurodyti savo reikalavimą ir ginčo aplinkybes.

15.1.2. Skunde keleivis, jeigu jis yra fizinis asmuo, turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, kontaktinį adresą ar el. pašto adresą, kuriuo keleivis pageidauja gauti atsakymą. Jeigu Vežėjui skundą pateikia juridinis asmuo, tokiame skunde turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, buveinės adresas ar kitas adresas, kuriuo keleivis pageidauja gauti atsakymą. Vežėjui pateiktą Skundą keleivis privalo pasirašyti.

15.1.3. Be aukščiau nurodytos informacijos, kartu su skundu keleivis turi pateikti visus įrodymus, patvirtinančius jo skunde išdėstytų aplinkybių pagrįstumą (pvz., pateikti bilietą, papildomų paslaugų bilietą, už paslaugas pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą ar minėtų dokumentų kopijas, taip pat kitus, konkrečiam ginčo nagrinėjimui, keleivio nuomone, reikalingus dokumentus).

15.1.4. Be paties keleivio, pateikti skundą taip pat turi teisę jo atstovas, pateikęs atstovavimo keleiviui teisę pagrindžiančius dokumentus (įgaliojimą). Keleivio atstovo tapatybė nustatoma pagal atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus tokių dokumentų formai ir turiniui.

15.1.5. Aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkantį skundą keleivis Vežėjui gali pateikti tokiais būdais:

15.1.5.1. Siųsti Vežėjui el. paštu nuomone@ltglink.lt;

15.1.5.2. Siųsti Vežėjo  Keleivių informacijos centrui adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius; 

15.1.5.3. Užpildyti Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt esančią Atsiliepimo pateikimo forma arba 

15.1.5.4. Aukščiau esančiame punkte nurodytą kreipimosi formą užpildyti visose didžiosiose geležinkelio stotyse ir užpildytą formą įteikti Vežėjo bilietų kasos darbuotojui, kuris priėmęs skundą jį užregistruoja ir keleiviui  įteikia pranešimą apie gautą kreipimąsi. 

15.1.6. Keleiviams taip pat yra sudaryta galimybė gauti informaciją ir (ar) išreikšti nuomonę apie Vežėjo teikiamas paslaugas skambinant telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba parašant laišką el. paštu informacija@ltglink.lt. 

15.1.7. Gautas skundas užregistruojamas Vežėjo sistemoje jo gavimo dieną ir skundas bei prie jo pridėti dokumentai, jei tokių yra, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po skundo gavimo dienos pateikiami atsakingiems asmenims. Atsakingi asmenys susipažįsta su skundo turiniu ir paskiria juos nagrinėjantį darbuotoją, nurodydami skundo nagrinėjimo terminą.

15.2.SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

15.2.1. Vežėjas privalo nagrinėti gautus rašytinius keleivių skundus, kurie tvarkingai ir įskaitomai surašyti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

15.2.2. Keleivių skundai, atsižvelgiant į jų sudėtingumą, turi būti išnagrinėjami per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per vieną mėnesį nuo skundo pateikimo Vežėjui dienos. Išskirtinais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, atsakingas asmuo privalo apie tai pranešti keleiviui nurodydamas aplinkybes bei informuodamas keleivį, kurią dieną, praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo pateikimo Vežėjui dienos skundas bus išnagrinėtas ir keleiviui bus pateiktas atsakymas.

15.2.3. Už skundų nagrinėjimo organizavimą yra atsakingas Klientų patirties valdymo vadovas.

15.2.4. Nagrinėjant rašytinį skundą, atsakingas darbuotojas turi:

15.2.4.1. įvertinant susidariusią situaciją, išnagrinėti skundo turinį bei priežastis, prireikus patikslinti jo esmę; 

15.2.4.2. patikrinti ar pateikti visi dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašyti keleivio pateikti papildomus dokumentus ar duomenis;

15.2.4.3. prireikus paprašyti Vežėjo darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, pateikti paaiškinimus; 

15.2.4.4. pasitelkti kitus Vežėjo darbuotojus klausimams, kurių išsprendimui reikia specialių tam tikros srities žinių. 

15.2.5. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu: 

15.2.5.1. skundas nesusijęs su Vežėjo veikla;

15.2.5.2. teismas, kita ginčus nagrinėjanti institucija ar Vežėjas jau yra išnagrinėjusi tarp keleivio ir Vežėjo kilusį ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ir keleivis nepateikia naujų duomenų; 

15.2.5.3. teismas ar kita ginčus nagrinėjanti institucija nagrinėja tarp keleivio ir Vežėjo kilusį ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; 

15.2.5.4. nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo pateikimo Vežėjui dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai; 

15.2.5.5. pateiktas skundas yra neįskaitomas ar nesuprantamai išdėstytas; 

15.2.5.6. skunde nenurodytas keleivio vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas bei kodas (jeigu keleivis yra juridinis asmuo), adresas, kuriuo galima teikti atsakymą, taip pat, jeigu keleivio skundas nepasirašytas. 

15.2.6. Vežėjas, gavęs keleivio skundą ir nustatęs, kad skundą nagrinėti atsisakoma dėl bent vieno iš Bendrųjų taisyklių 15.2.5 punkte nurodyto skundų nagrinėjimo atsisakymo pagrindo, apie tai informuoja raštu keleivį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio skundo gavimo dienos (tais atvejais, kai nurodomas atsakymo pateikimo adresas). Atsisakius nagrinėti skundą, keleiviui nurodomos atsisakymo nagrinėti skundą priežastys.

15.2.7. Keleivis turi teisę bet kada iki sprendimo dėl skundo priėmimo pakeisti savo kreipimosi dalyką (reikalavimus Vežėjui) ar pagrindą (aplinkybes, kuriomis keleivis grindžia savo reikalavimą), pateikti naujus faktus, įrodymus, ar atsisakyti savo reikalavimo. Tokiais atvejais skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Jeigu keleivis atsisako savo reikalavimo, Vežėjas nutraukia pradėtą keleivio skundo nagrinėjimą.

15.2.8. Į rašytinį skundą atsakymas visais atvejais turi būti pateikiamas raštu, tokiu pačiu adresu ir /ar būdu, kaip ir buvo gautas, nebent pateikdamas skundą keleivis nurodo kitą adresą ir / ar būdą, kuriuo pageidautų gauti atsakymą.

15.2.9. Į keleivio skundą atsakoma tokia kalba, kokia skundas pateiktas, tačiau nenukrypstant nuo 15.2. dalies reikalavimų. Prireikus į skundą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, skundą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija. Atsisakius patenkinti skundą arba patenkinus jį iš dalies, keleiviui grąžinami skundą pagrindžiantys dokumentai.

15.3. KREIPIMASIS Į VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ 

15.3.1. Jeigu keleivis yra vartotojas ir jo netenkina Vežėjo atsakymas arba į jo skundą nebuvo atsakyta, keleivis ne vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į Vežėją momento turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu.

15.3.2. Skundus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai keleivis gali pateikti adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (arba teritoriniuose padaliniuose, kurių adresai skelbiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos interneto svetainėje www.vvtat.lt), el. paštu tarnyba@vvtat.lt , faksu (8 5) 279 1466 arba elektroniniu būdu vartotojo prašymą pateikti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

15.4. KREIPIMASIS Į TEISMĄ 

15.4.1.Visais atvejais (įskaitant ir tuos atvejus, kuomet tarp keleivio ir Vežėjo kilusio ginčo nepavyksta išspręsti taikiu būdu) dėl savo pažeistų teisių gynimo keleiviai turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ieškiniai dėl reikalavimų, atsirandančių iš vežimo sutarties, gali būti pareiškiami per vienus metus nuo dienos, kurią keleivis sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

15.5. KREIPIMASIS NAUDOJANTIS ELEKTRONINE VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO PLATFORMA

15.5.1. Prašymą / skundą keleiviai taip pat gali pateikti užpildydami prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

15.5.1.1. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

16. Kontrolė

16.1. Keleivio pareigų vykdymą kontroliuoja Vežėjo įgalioti darbuotojai (toliau – Kontroliuojantis darbuotojas). Jie privalo turėti specialius pažymėjimus arba rašytinius nurodymus (vienkartinių patikrinimų atvejais).

16.2. Kontroliuojančiam darbuotojui pareikalavus, keleivis privalo pateikti bilietą ir / ar Papildomų paslaugų bilietą bei bilieto ir / ar Papildomų paslaugų bilieto galiojimą patvirtinančius dokumentus (arba jų pilnas kopijas).

16.3. Bilieto ir kitų dokumentų, nurodytų šių Bendrųjų taisyklių  4.1, 4.8.3, 4.8.5, 4.9, 6.1, 7.6,  12.2.2. punktuose, turėjimas, bet atsisakymas juos pateikti Kontroliuojančiam darbuotojui, traktuojamas kaip važiavimas be bilieto. 

16.4. Kontroliuojantis darbuotojas teisę:

16.4.1. Atsisakyti vežti arba turi teisę uždrausti tęsti kelionę keleiviams, kurie kelia pavojų kitų keleivių ir/ar Vežėjo darbuotojų saugumui bei jų turtui arba netoleruotinai sukelia jiems nepatogumų, įskaitant keleivius apsvaigusius nuo alkoholio arba kitų narkotinių medžiagų, bei keleivius, pažeidžiančius viešąją tvarką ir/ar trikdančius viešąją rimtį.  

16.4.2. Keleiviui, važiavusiam be bilieto, nevykdant teisėtų kontroliuojančio darbuotojo nurodymų ir/ar bandant pasišalinti iš pažeidimo vietos, iškviesti policijos pareigūnus ir perduoti pažeidėją policijos pareigūnams.

16.5. Keleiviai pažeidę viešosios tvarkos reikalavimus ir išlaipinti iš Vežėjo traukinio, netenka teisės į kompensacijas už bilietą ar Papildomų paslaugų bilietą už kurį jie sumokėjo.

17. Asmens duomenų tvarkymas

17.1. Susipažindami su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis keleiviai yra informuojami, jog jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vykdant bilietų įsigijimą ir keleivių vežimą bei teikiant su tuo susijusias paslaugas (vežimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu).

17.2. Šių Bendrųjų taisyklių neatskiriama dalis yra Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt skelbiamas Privatumo pranešimas, su kuriuo keleiviai privalo susipažinti prieš bilietų pirkimą.


18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Apie šių Bendrųjų taisyklių taikymą ir skelbimą, jų dalių keitimą ar atšaukimą ne ankščiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pranešama Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt. 

18.2. Konsultacijos ir informacija keleiviams teikiama telefonu +370 700 55111 darbo valandomis 

(7.00–21.00) arba el. paštu informacija@ltglink.lt.

18.3. Su galiojančiais keleivių vežimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti visose Vežėjo bilietų pardavimo kanaluose.