Eiti į turinį

Bendrosios keleivių vežimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB „LTG Link“ (toliau – Vežėjas) bendrosios keleivių vežimo taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) yra vežimo sutarties sudedamoji dalis ir yra parengtos pagal šių teisės aktų aktualias redakcijas:

1.1.1. 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2021/782 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų;

1.1.2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;

1.1.3. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

1.1.4. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą;

1.1.5. kitus aktualius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2. Individualių poreikių turinčių asmenų vežimo sąlygas nustato Vežėjo patvirtintos Prieigos taisyklės, kurios skelbiamos Vežėjo interneto svetainėje.

1.3. Jungtinio bilieto pirkimui taikomos Jungtinio bilieto taisyklės, kurios skelbiamos Vežėjo interneto svetainėje. Vežant keleivius užsakomaisiais reisais ar užsakomaisiais vagonais šios Bendrosios taisyklės taikomos tiek, kiek tai nustatyta sutartyje dėl užsakomųjų reisų ar užsakomųjų vagonų.

1.4. Bendrosios taisyklės galioja tiek, kiek jos atitinka teisės aktus. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus kuri nors Bendrųjų taisyklių nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

1.5. Vežėjas pagal vežimo sutartį įsipareigoja nuvežti keleivį bei, jam prireikus, rankinį bagažą, gyvūną (-us) ir / ar Mikromobilumo priemones į paskirties stotį arba stotelę, o keleivis įsipareigoja sumokėti už šią paslaugą nustatytą kainą.

1.6. Esant prieštaravimams tarp Bendrųjų taisyklių ir Specialiųjų nuolaidų taisyklių, taikomos pastarosios. Esant prieštaravimams tarp Specialiųjų nuolaidų taisyklių nuostatų – taikomos palankesnės keleiviams nuostatos.

2. Sąvokos

2.1. Šiose Bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:


Bendrosios taisyklės
 - bendrosios keleivių vežimo taisyklės, nustatančios Vežėjo ir keleivių sutartinių santykių sąlygas, keleivių teises ir pareigas, atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taip pat keleivių kontrolės tvarką vežant keleivius, bagažą, mikromobilumo priemones ir gyvūnus vietinio susisekimo maršrutais.

Bilietas - vežėjo nustatytos formos fizinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę vienam ar keliems asmenims keliauti Vežėjo traukiniais vietinio susisiekimo maršrutu ir patvirtinantis, kad buvo sudaryta vežimo sutartis, neatsižvelgiant į jo formą.

Galutinė paskirties stotis - keleivio pirktame biliete nurodyta išlipimo vieta (stotis).

Individualių poreikių turintis asmuo - asmuo, turintis nuolatinę arba laikiną fizinę, psichikos, intelekto arba jutimo negalią, kuri, kai asmeniui reikia įveikti tam tikras kliūtis, gali jam trukdyti veiksmingai naudotis visomis tokiomis pačiomis transporto galimybėmis, kokias turi kiti keleiviai, arba asmuo, kurio judumas naudojantis transportu yra mažesnis dėl jo amžiaus.

Jungtinis bilietas - vienkartinio traukinio bilieto ir E. bilieto pardavimo būdas, kai vienkartinis traukinio bilietas parduodamas kartu su E. bilietu, naudojant bendro (jungtinio) bilieto konceptą (Jungtinis bilietas nėra vienas bilietas, o du atskiri bilietai parduodami kartu).

E. bilietas - teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas vienkartinis važiavimo miesto reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietas (pilnos kainos, su 50 % lengvata ir su 80 % lengvata).

Maisto paketas - iš anksto suformuotas užkandžių ir gėrimų rinkinys, kurį galima įsigyti kartu su traukinio Bilietu Vežėjo interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje APPs.

Mikromobilumo priemonės - dviračiai, paspirtukai, riedlentės, riedžiai elektriniai paspirtukai ir kitos mažos, lengvos judumo priemonės, važiuojančios greičiu, neviršijančiu 25 km/h.
Mobilioji aplikacija (APPs) - t
aikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams.

Papildomų paslaugų bilietas - vežėjo nustatytos formos dokumentas, išduodamas Vežėjo interneto svetainėje, bilietų kasose ir / ar traukinyje, patvirtinantis keleivio rankinio bagažo, dviračių ar gyvūnų vežimą.

Rankinis bagažas - bagažas, kurio bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm, o bendras svoris – ne didesnis kaip 50 kg. Keleivių rankinis bagažas iki 35 kg vežamas nemokamai. Kaip rankinį bagažą leidžiama vežti paspirtukus, riedžius, vežimėlius ir kitus daiktus, kurių matmenys atitinka aukščiau nurodytus.

Specialiųjų nuolaidų taisyklės - bendrąsias taisykles papildo ir / ar jų taikymo išimtis nustato Specialiųjų nuolaidų taisyklės, kurios skelbiamos Vežėjo interneto svetainėje.

Terminuotas bilietas - vežėjo nustatytos formos vardinis daugkartinis fizinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę keliauti Vežėjo traukiniais vietiniu maršrutu neribotą kelionių skaičių per nustatytą laikotarpį.

Tęstinės kelionės bilietas - bilietas ar bilietai, kurie atspindi sutartį dėl transporto paslaugų, sudarytą dėl kelių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų, kurias teikia viena ar kelios geležinkelio įmonės. Kelionių su vienu ar daugiau persėdimų atveju bilietas ar bilietai, įsigyti iš Vežėjo per vieną pardavimo sandorį, yra tęstinės kelionės bilietas.

Traukinio keleivis (toliau – keleivis) - fizinis asmuo, vykstantis traukinio vagone pagal keleivių vežimo sutartį, įskaitant atvejus, kai vykstama be bilieto, arba kitais teisės aktuose, reglamentuojančiuose keleivių vežimo sąlygas, nustatytais pagrindais traukinio vagone vykstantis asmuo, išskyrus traukinio mašinistą ir kitus darbuotojus, kurie aptarnauja keleivius traukinyje.

Vežėjas - licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką.

Vienkartinis bilietas - vežėjo išduotas bilietas, skirtas vienam keleiviui, vienai kelionei.

3. Vežimo sutartis

3.1. Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas Bilietu. Bilietas yra pirminis įrodymas, patvirtinantis, kad tarp Vežėjo ir keleivio vežimo sutartis yra sudaryta. Vežimo sutartį sudaro:

3.1.1. Bendrosios taisyklės;

3.1.2. Specialiųjų nuolaidų taisyklės;

3.1.3. informacija ant Bilieto ir Papildomų paslaugų bilieto.

3.2. Įsigijus vieną Bilietą laikoma, kad sudaryta viena vežimo sutartis, du (ar daugiau) Bilietus – kad sudarytos atitinkamai dvi (ar daugiau) vežimo sutartys (-čių).

3.3. Biliete nurodoma ši informacija:

3.3.1. privaloma:

3.3.1.1. Vežėjas (UAB „LTG Link“ arba Vežėjo kodas – 1124);

3.3.1.2. nuoroda į Bendrąsias taisykles;

3.3.1.3. nuoroda į Specialiųjų nuolaidų taisykles (jeigu jos taikomos);

3.3.1.4. kelionės maršrutas (išvykimo ir atvykimo stotys arba stotelės);

3.3.1.5. kelionės data arba Bilieto galiojimo laikas;

3.3.1.6. Bilieto kaina;

3.3.1.7. apmokėjimo būdas;

3.3.1.8. Bilieto pardavimo data;

3.3.1.9. nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal Vienodąsias tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV.

3.3.2. papildoma (informacija pateikiama priklausomai nuo bilieto formos, tipo, bilieto pardavimo vietos, maršruto ir kita):

3.3.2.1. papildomų paslaugų kaina;

3.3.2.2. nuolaidos dydis ir tipas;

3.3.2.3. traukinio numeris;

3.3.2.4. vagono / vietos klasė;

3.3.2.5. keleivių skaičius;

3.3.2.6. išvykimo laikas;

3.3.2.7. vagono numeris;

3.3.2.8. vieta;

3.3.2.9. kita informacija.

3.4. Papildomų paslaugų biliete nurodoma ši informacija:

3.4.1.1. Vežėjas (UAB „LTG Link“ arba Vežėjo kodas – 1124);

3.4.1.2. nuoroda į Bendrąsias taisykles;

3.4.1.3. nuoroda į Specialiųjų nuolaidų taisykles (jeigu jos taikomos);

3.4.1.4. Papildomų paslaugų bilieto numeris;

3.4.1.5. Papildomų paslaugų bilieto kaina;

3.4.1.6. atsiskaitymo būdas;

3.4.1.7. Papildomų paslaugų bilieto pardavimo data;

3.4.1.8. nuoroda, kad vežimas, nepaisant jokių prieštaraujančių išlygų, atliekamas pagal Vienodąsias tarptautinio keleivių ir bagažo vežimo geležinkeliais sutarties taisykles; tai galima nurodyti naudojant akronimą CIV.

3.4.2. papildoma:

3.4.2.1. kelionės data;

3.4.2.2. išvykimo laikas;

3.4.2.3. traukinio numeris ir vieta;

3.4.2.4. kita informacija.

4. Bilietų įsigijimas / atsiskaitymas

4.1. Bilietai bei Papildomų paslaugų bilietai parduodami Vežėjo nurodytuose pardavimo kanaluose (bilietų kasos, interneto svetainė, mobilioji aplikacija (APPs), traukiniai ir kt.) ir juose paskelbtu darbo laiku, kurį nustato Vežėjas, atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir galiojantį traukinių eismo tvarkaraštį.

4.2. Keleiviui, įsigijusiam du (ar daugiau) Bilietus (-ų) keliauti į Galutinę paskirties stotį ar stotelę (ne tęstinės kelionės bilietą), praleidusiam persėdimą dėl nuo Vežėjo nepriklausančių aplinkybių, pagalba ir kompensavimas visos kelionės atžvilgiu nėra garantuojami.

4.3. Keleiviui perkant du ar daugiau Vienkartinių bilietų keliauti į Galutinę paskirties stotį ar stotelę su persėdimais, Vežėjo rekomenduojamas laikas tarp persėdimo yra ne trumpesnis negu 15 minučių.

4.4. Perkant Bilietą traukinyje mokamas papildomas 2 Eur paslaugos mokestis, kai keleivis:

4.4.1. įlipo į traukinį stotyje arba stotelėje, kurioje yra įrengta bilietų pardavimo kasa (kuri tuo metu dirbo).

4.4.2. pageidauja tuo pačiu traukiniu pratęsti kelionės maršrutą iki tolesnės, nei Biliete nurodyta, stoties arba stotelės.

4.4.3. Su informacija apie atvejus, kuomet paslaugos mokestis 4.4.1., 4.4.2. punktuose nurodytais atvejais netaikomas, galima susipažinti Vežėjo interneto svetainėje.

4.5. Keleivis gali tęsti kelionę be papildomų mokesčių, jei dėl Vežėjo kaltės keleivis vėluoja į tęstinės kelionės reisą ir privalo keliauti kitu traukiniu, bet tik tuo atveju, kai keleivis turi prieš tai buvusios kelionės į kurią vėlavo, Bilietą.

4.6. Už Bilietus atsiskaitoma:

4.6.1. bilietų kasose – grynaisiais pinigais, mokėjimo nurodymu ar banko kortele;

4.6.2. interneto svetainėje – joje nurodytais atsiskaitymo būdais iki Vežėjo nustatyto traukinio išvykimo termino, nurodyto Vežėjo interneto svetainėje;

4.6.3. mobiliojoje aplikacijoje (APPs) – joje nurodytais atsiskaitymo būdais;

4.6.4. traukiniuose – grynaisiais pinigais ar banko kortele (esant techninėms galimybėms).

4.7. Bilietas galioja važiuojant Biliete nurodytu maršrutu, data ir (ar) laiku ir laikantis kitų Biliete nurodytų sąlygų.

4.8. Bilietas negalioja, kol neįrodyta priešingai, jeigu:

4.8.1. jame nėra šių Bendrųjų taisyklių 3.3.1 punkte išvardytos informacijos;

4.8.2. jis yra pakeistas į kitą Bilietą arba jo turinys yra neįskaitomas dėl sugadinimo;

4.8.3. keleivis, važiuojantis traukiniu ir turintis Terminuotą bilietą, nepateikia asmens dokumento arba jo kopijos;

4.8.4. Bilietas pateikiamas elektroninio įrenginio ekrane, negebančiame atvaizduoti unikalaus Bilieto grafinio kodo;

4.8.5. keleivis nepateikia galiojančio dokumento (arba jo pilnos kopijos), patvirtinančio teisę įsigyti Bilietą su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta lengvata arba su Vežėjo nustatyta komercine nuolaida.

4.9. Vienkartiniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą.

4.10. Kelionės metu, esant laisvų vietų vagone, Vienkartinį bilietą turintis keleivis turi teisę persėsti į aukštesnės klasės vietą, sumokėjęs Vežėjo nustatytą priemoką (bilietų kainų skirtumą). Keleiviui savo noru persėdus į žemesnės klasės vietą – Bilietų kainų skirtumas negrąžinamas.

4.11. Vežėjas keleiviui turi grąžinti Bilieto kainų skirtumą, jeigu keleivis dėl Vežėjo kaltės važiavo žemesnės, negu jo Biliete nurodyta, klasės vagone / vietoje, žemesnės kategorijos traukiniu, taip pat jei prieš kelionę ar jos metu buvo pakeisti riedmenys.

4.12. Kelionės metu dėl traukinio ar vagono techninių gedimų Vežėjas įsipareigoja suteikti pakaitinę transporto priemonę per 2 (dvi) valandas nuo gedimo ar kitos priežasties, dėl kurios negalima vykdyti suplanuoto maršruto, atsiradimo keleivių pervežimui arba Vežėjas privalo keleiviams suteikti vietas kitose tos pačios klasės, kuri nurodyta Bilietuose, traukinio vagonuose. Jeigu tokių vietų nėra, keleiviams suteikiamos aukštesnės klasės vietos ir tokiu atveju priemoka už persėdimą (Bilietų kainų skirtumą) neimama. Jeigu keleiviams suteikiamos žemesnės klasės vietos – grąžinamas Bilietų kainų skirtumas.

4.13. Bilieto pardavimui taikomos Bendrųjų taisyklių 4.1.– 4.6. punktuose įtvirtintos sąlygos.

4.14. Tam tikrų Bilietų įsigijimui taikomos Vežėjo nustatytos komercinės nuolaidos. Su išsamesne informacija apie Vežėjo taikomas komercines nuolaidas ir šių nuolaidų panaudojimo sąlygas galima susipažinti Specialiųjų nuolaidų taisyklėse.

4.15. Vienos dienos terminuoti bilietai:

4.15.1. Vienos dienos terminuotas bilietas (toliau – Vienos dienos bilietas) įsigyjamas Vežėjo siūlomais pardavimo kanalais (savarankiškai Vežėjo interneto svetainėje www.ltglink.lt / mobilioje aplikacijoje (APPs)), nuo bet kurios pageidaujamos mėnesio dienos į abi puses, pasirinktą dieną, į pasirinktus vietinio susisiekimo maršrutus (išskyrus 4.15.2. punkte nurodytus maršrutus). Vienos dienos bilietas parduodamas ne anksčiau kaip likus 30 dienų iki Vienos dienos bilieto galiojimo pradžios.

4.15.2. Vienos dienos bilietas neparduodamas šiems vietinio susisiekimo maršrutams:

  • Vilnius–Klaipėda–Vilnius;
  • Vilnius–Šiauliai–Vilnius;
  • Vilnius–Joniškis–Vilnius;
  • Vilnius–Kaunas–Vilnius 1 klasės vietoms;
  • Vilnius–Trakai–Vilnius 1 klasės vietoms;
  • Vilnius–Mockava–Vilnius 1 klasės vietoms.

4.15.3. Vienos dienos bilietas galioja tik tuose maršrutuose ir traukiniuose, kurių maršruto pradinė ar galinė stotis yra nurodyta Vienos dienos biliete. Keleivis gali įlipti ir išlipti bet kurioje stotyje, esančioje tarp pirminės ir galinės stočių, nurodytų biliete.

4.15.4. Kelionės metu Vežėjo aptarnaujančiam personalui pareikalavus, keleivis kartu su Vienos dienos bilietu turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo pilną kopiją. Ši nuostata netaikoma verslo klientams, su Vežėju sudariusiems bilietų pirkimo-pardavimo sutartis.

4.15.5. Vienos dienos bilietui taikomos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytos lengvatos.

4.15.6. Vienos dienos bilietui Vežėjo komercinės nuolaidos netaikomos, išskyrus verslo klientus, kurie su Vežėju yra sudarę bilietų pirkimo-pardavimo sutartis.

5. Bilietų ir papildomų paslaugų bilietų keitimas, grąžinimas

5.1. Vienkartiniai ir Papildomų paslaugų bilietai:

5.1.1. Keleivis, pageidaujantis pakeisti Vienkartiniame biliete nurodytą kelionės datą ir (ar) išvykimo laiką, vietą, klasę ir / ar papildomas paslaugas, gali kreiptis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba gali tai atlikti savarankiškai Vežėjo internetosvetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje APPs.

5.1.2. Keleivis turi teisę vieną kartą pakeisti Vienkartinį bilietą, jei iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko liko ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos.

5.1.3. Jei keičiant Vienkartinį bilietą kaina padidėja, keleivis privalo sumokėti kainų skirtumą, jei kaina sumažėja – keleiviui grąžinamas bilietų kainų skirtumas.

5.1.4. Keleivis gali atšaukti / grąžinti Vienkartį bilietą likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo bei atgauti 90 % bilieto kainos, kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai savarankiškai atlikdamas Vežėjo interneto svetainėje.

5.1.5. Keleivis gali grąžinti Vienkartį bilietą likus ne mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo bei atgauti 70 % bilieto kainos, kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai savarankiškai atlikdamas Vežėjo interneto svetainėje.

5.1.6. Už nepanaudotą Vienkartinį bilietą, pateiktą likus mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko ir / ar traukiniui išvykus, pinigai negrąžinami.

5.1.7. Papildomų paslaugų bilietai yra keičiami ir grąžinami Vienkartiniams bilietams taikomomis sąlygomis, išskyrus atvejus kai Vežėjo Specialiųjų nuolaidų taisyklėse, skirtingiems produktams ir / ar paslaugoms yra taikomas kitas Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir grąžinimo reglamentavimas. Su Specialiųjų nuolaidų taisyklėmis galima susipažinti Vežėjo interneto svetainėje https://ltglink.lt/vietinio-susisiekimo-taisykles#0 .Pakeistas vienkartinis ir / ar Papildomų paslaugų bilietas yra negrąžinamas.

5.1.8. Keleivio kartu su kelionės Bilietu įsigytas Maisto paketas gali būti keičiamas ir grąžinamas Vienkartiniams bilietams taikomomis sąlygomis, kurios nurodytos šių Bendrųjų taisyklių 5 skyriuje.

5.1.9. Visi Vežėjo papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai patiriami dėl nepanaudoto Bilieto, Papildomų paslaugų bilieto ar Maisto paketo keitimo ir / ar grąžinimo.

5.2. Terminuoti bilietai:

5.2.1. Terminuotas bilietas nekeičiamas. Keleivis, norėdamas pakeisti Terminuotą bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

5.2.2. Terminuotas bilietas negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai:

5.2.2.1. Nėra prasidėjęs Terminuoto bilieto galiojimo laikas. Tokiu atveju grąžinama 100 % bilieto kainos.

5.2.2.2. Keleivis ne trumpesnį nei 10-ties kalendorinių dienų nepertraukiamą laikotarpį sirgo, buvo komandiruotėje ar dėl kitų svarbių priežasčių negalėjo pasinaudoti Terminuotu bilietu, tokiu atveju keleiviui grąžinama 70 % (negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo) bilieto kainos už nepanaudotas dienas. Keleivis, pageidaujantis grąžinti Terminuotą bilietą, turi užpildyti bilieto grąžinimo formą, kurią gali rasti Vežėjo internetinėje svetainėje, mobiliojoje aplikacijoje APPs arba pateikti paprastos rašytinės formos prašymą dėl pinigų grąžinimo. Kartu su prašymu keleivis turi pateikti dokumentus, įrodančius keleivio prašyme išdėstytų aplinkybių pagrįstumą. Prašymai gali būti pateikti bet kurioje bilietų pardavimo kasoje, Keleivių informacijos centre adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius, siunčiami el. paštu nuomone@ltglink.lt. ar registruotu paštu Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius, Lietuva.

5.2.3. Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

5.3. Vienos dienos bilietai:

5.3.1. Vienos dienos bilietas nekeičiamas. Keleivis, norėdamas pakeisti Vienos dienos bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

5.3.2. Vienos dienos bilietas negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai nėra prasidėjęs Vienos dienos bilieto galiojimo laikas. Tokiu atveju grąžinama 100 % bilieto kainos.

5.4. Grupiniai bilietai:

5.4.1. Grupiniai bilietai nėra keičiami. Keleivis, norėdamas pakeisti grupinį bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

5.4.2. Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 90 % bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturios) valandos. Keleivis bilietą gali grąžinti kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai savarankiškai atlikdamas Vežėjo interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje APPs.

5.4.3. Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 70 % bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko nuo 24 (dvidešimt keturių) valandų, bet ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos (negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo).

5.4.4. Už nepanaudotą grupinį bilietą, pateiktą likus mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms iki biliete nurodyto traukinio išvykimo ir/ar traukiniui išvykus, pinigai negrąžinami.

5.4.5. Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalus nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

5.5. Jei keleivis negalėjo vykti traukiniu dėl Vežėjo kaltės, jam grąžinama visa nepanaudoto bet kurio bilieto tipo pinigų suma. Tokiu atveju dėl pinigų grąžinimo keleivis turi kreiptis į Vežėją, užpildydamas atsiliepimo formą, aprašydamas faktines situacijos aplinkybes bei pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus.

5.6. Grynųjų pinigų grąžinimas vykdomas tik Vežėjo bilietų kasose, jei bilietas buvo pirktas Vežėjo kasoje, apmokant už bilietą grynaisiais pinigais arba bankine kortele.

5.7. Jei už bilietą buvo sumokėta internetu arba mobiliojoje aplikacijoje (APPs) naudojantis elektronine bankininkyste – pinigai keleiviui grąžinami mokėjimo nurodymu į mokėtojo banko sąskaitą. Mokėjimo nurodymu pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

5.8. Keleiviui kreipiantis dėl bilietų ar Papildomų paslaugų grąžinimo ir užpildžius atsiliepimo formą kasose arba Vežėjo interneto svetainėje, o Vežėjui dėl pinigų grąžinimo priėmus sprendimą, nuo sprendimo priėmimo dienos, pinigai į nurodytą keleivio sąskaitą grąžinami per 14 kalendorinių dienų.

5.9. Jeigu keleivis nevažiavo iki Biliete nurodytos galinės stoties arba stotelės, o išlipo tarpinėje stotyje arba stotelėje, biliete nurodytos trumpesnės kelionės ir Papildomų paslaugų kainų skirtumas negrąžinamas.

6. Vaikų ir kitų keleivių, kuriems taikomos lengvatos, vežimas

6.1. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (aktualioje redakcijoje) nustatytų kategorijų asmenims įsigyjant Bilietus važiuoti vietinio susisiekimo traukiniu 2 ir 3 klasės vietose teikiamos minėtame įstatyme numatytos lengvatos, kelionės metu kartu su Bilietu pateikiant galiojančius dokumentus (ar pilnas dokumentų kopijas), patvirtinančius teisę įsigyti Bilietą su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta lengvata.

6.2. Jeigu keleiviui nepriklauso Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme įtvirtinta lengvata, jam perkamas Bilietas už visą kainą, nebent Specialiųjų nuolaidų taisyklės nustato kitaip.

6.3. Vaikams iki 6 metų važiuoti vieniems be palydos traukiniais yra neleidžiama.

6.4. Vaiko amžius nustatomas pagal tai, kiek metų suėję vaikui traukinio išvykimo dieną.

7. Rankinio bagažo vežimas

7.1. Keleivis turi teisę vežti rankinį bagažą, kurio bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm, o bendras svoris – ne didesnis kaip 50 kg. Vežti šiuos apribojimus viršijantį rankinį bagažą draudžiama.

7.2. Keleivių rankinis bagažas iki 35 kg vežamas nemokamai. Vaikams iki 10 metų nemokamai leidžiama vežti iki 15 kg rankinio bagažo.

7.3. Jeigu rankinio bagažo svoris viršija 7.1. punkte nustatytus apribojimus, keleivis privalo sumokėti 30 % dydžio mokestį nuo pilnos Bilieto kainos ir gauti tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

7.4. Jeigu traukiniu važiuoja vaikas ar individualių poreikių turintis asmuo, kartu su Bendrųjų taisyklių 7.1. punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiu bagažu, papildomai kaip rankinį bagažą dar galima nemokamai vežti sudedamąjį vaiko vežimėlį ir / ar individualių poreikių turinčio asmens judėjimo įrangą, įskaitant vežimėlius ir pagalbinius prietaisus.

7.5. Keleiviams draudžiama vežti:

7.5.1. daiktus, kurie gali sugadinti ar užteršti vagoną, pakenkti keleiviams ar jų rankiniam bagažui;

7.5.2. lengvai užsidegančias, savaime užsidegančias, sprogstančias, radioaktyvias, aitriąsias ir nuodingąsias medžiagas;

7.5.3. keleiviams, turintiems teisę nešiotis ginklus, draudžiama vežti užtaisytus šaunamuosius ginklus bei neįdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, kad jis būtų saugus ir jo akivaizdžiai nesimatytų, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais;

7.5.4. daiktus, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą.

7.6. Rankiniu bagažu negalima užstatyti praėjimo vagone, priėjimo prie avarinio išėjimo, priėjimo prie gesintuvų, stabdo, taip pat trukdyti kitiems keleiviams.

7.7. Rankinį bagažą saugo ir už jį atsako pats keleivis. Rankinis bagažas turi būti padėtas tam skirtose vietose.

8. Dviračių, individualių poreikių turinčių asmenų judėjimo įrangos, įskaitant vežimėlius ir kitų mikromobilumo priemonių vežimas

8.1. Keleivis turi teisę vežti vieną Mikromobilumo priemonę (dviratį, paspirtuką, riedlentę ir pan.).

8.2. Individualių poreikių turinčių asmenų judėjimo įranga, įskaitant vežimėlius ir pagalbinius prietaisus, transportuojama nemokamai.

8.3. Kiekviename traukinyje yra ne mažiau kaip 4 dviračiams skirtos vietos.

8.4. Keleivių grupei, pageidaujant vežti didesnį nei traukinyje numatytas leistinas vežti dviračių skaičius, ne vėliau kaip 48 val. iki traukinio išvykimo, dėl tokios galimybės sudarymo, reikia skambinti telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba rašyti el. paštu informacija@ltglink.lt.

8.5. Keleivis privalo sumokėti už dviračio vežimą traukinyje Vežėjo nustatytą mokestį:

8.5.1. Vietinio susisiekimo traukiniuose 2 ir 3 klasės vietose – 45 % dydžio mokestį nuo atitinkamos klasės pilno Bilieto kainos ir gauti tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

8.6. Dviračių vietos įrengtos 2 ir 3 klasės traukinio vagonuose. Dviračius draudžiama vežti vagonuose, kuriuose įrengtos 1 klasės vietos.

8.7. Jei keleivis prieš kelionę yra įsigijęs Papildomų paslaugų bilietą dviračiui vežti, tačiau dviratį vežti atsisakoma nesant tinkamai pagrįstos priežasties, keleivis turi teisę būti nukreiptas kitu maršrutu arba reikalauti, kad būtų grąžinta sumokėta pinigų suma (Bilieto kaina ir Papildomų paslaugų bilieto kaina) pagal Bendrųjų Taisyklių 13.1 punktą, sumokėta kompensacija pagal 13.4 punktą bei suteikta pagalba, nurodyta Bendrųjų taisyklių 13.12. punkte.

8.8. Išardyti ir supakuoti dviračiai bei kitos Mikromobilumo priemonės, kurių matmenys ir svoris neviršija nustatytos rankinio bagažo normos, vežami nemokamai, o jų svoris ir matmenys įskaitomas į leistiną rankinio bagažo normą. Jei išardyti ir supakuoti dviračiai bei kitos Mikromobilumo priemonės viršija leistino nemokamai vežtis rankinio bagažo reikalavimus, tokių priemonių vežimas draudžiamas.

8.9. Mikromobilumo priemone negalima užstatyti praėjimo vagone, trukdyti kitiems keleiviams.

9. Gyvūnų vežimas

9.1. Keleivis, neužimdamas atskiros sėdimosios vietos, gali vežti tik sveikus, švarius gyvūnus, kurie paskiepyti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Vietinio susisiekimo traukiniais 2 ir 3 klasės vietose nemokamai leidžiama vežti gyvūnus, kurie visą kelionės laiką yra laikomi specialiai tam skirtoje taroje (pintinėje, dėžėje, narveliuose ir pan.), kurios bendra trijų matmenų (ilgio, pločio, aukščio) suma ne didesnė kaip 115 cm, dugnas nelaidus vandeniui ir bendras svoris ne didesnis kaip 8 kg.

9.3. Individualių poreikių turintiems asmenims, kartu vežantiems šunį - pagalbininką 2 ir 3 klasės vagonuose, už jį papildomai mokėti nereikia.

9.4. Už gyvūnų be 9.2. punkte nurodytos taros vežimą vietinio susisiekimo traukiniais mokamas:

9.4.1. vietinio susisiekimo traukiniuose 2 ir 3 klasės vietose – 50 % dydžio mokestis nuo atitinkamos klasės pilnos Bilieto kainos. Sumokėjęs nurodyto dydžio mokestį keleivis gauna tai patvirtinantį Papildomų paslaugų bilietą.

9.5. 1 klasės vietose gyvūnų vežti negalima.

9.6. Visi gyvūnai turi būti vežami neužimant atskiros keleivio sėdimosios vietos ir rekomenduojama, kad gyvūnų savininkai bilietus įsigytų „Gyvūnams draugiška vieta“ simboliu paženklintose vietose arba Vežėjo darbuotojo nurodytuose vagonuose (vietose).

9.7. Keleiviui leidžiama vežti ne daugiau kaip du gyvūnus be specialios nurodytos taros. Gyvūnai privalo būti šalia keleivio ne didesniu nei 0,5 m atstumu, su antsnukiu ir prisegtu pavadėliu.

9.8. Be antsnukio leidžiama vežti šunis-pagalbininkus bei šunis, kurie yra išlaikę socializacijos testą „šuo mieste“ arba egzaminą „BH“ (išskyrus pavojingus ir kovinius šunis bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus). Vežėjo darbuotojui pareikalavus keleivis privalo pateikti testo / egzamino išlaikymo pažymėjimą. Pažymėjimas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš trejus metus nuo kelionės pradžios.

9.9. Keleivis privalo užtikrinti, kad jo vežami gyvūnai visos kelionės metu netrukdytų ir nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar Vežėjo ir kitų keleivių turtui.

9.10. Keleivis, vežantis gyvūnus privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi sanitarinių bei higienos reikalavimų. Keleivis atsako už žalą, sukeltą jo vežamų gyvūnų, taip pat už sanitarinių bei higienos reikalavimų pažeidimus, padarytus keleiviniame vagone.

10. Radiniai

10.1. Apie rastus daiktus traukinyje būtina pranešti Vežėjo kelionių palydovams. Vežėjo kelionių palydovas gali patikrinti be priežiūros paliktų daiktų turinį, jam leidžiama juos iškrauti iš traukinio ir perduoti į ilgalaikio saugojimo sandėlį arba juos sunaikinti, jeigu, Vežėjo ar kompetentingų institucijų manymu, jie kelia pavojų keleivių ir kitų žmonių saugumui, Vežėjo turtui.

10.2. Rasti ar palikti saugoti ir neatsiimti daiktai saugomi 6 mėnesius, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Už rastų daiktų saugojimą imamas papildomas mokestis. Rastų daiktų saugojimas iki 24 valandų – 1 Eur, už kiekvieną papildomą saugojimo parą imamas 1 Eur mokestis.

10.4. Keleiviai dėl paliktų daiktų traukiniuose ar stotyje (stotelėje) gali konsultuotis ir gauti informaciją skambindami telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba rašydami el. paštu informacija@ltglink.lt.

11. Keleivių pareigos ir atsakomybė

11.1. Keleivis prieš kelionę privalo:

11.1.1. susipažinti su Bendrosiomis taisyklėmis ir Specialiųjų nuolaidų taisyklėmis;

11.1.2. įsigyti bilietą ir, jei taikytina, Papildomų paslaugų bilietą Vežėjo nurodytose pardavimo vietose;

11.1.3. traukinyje keleivis privalo įsigyti Bilietą nedelsdamas, priešingu atveju bus traktuojama, kad jis važiuoja be bilieto (minėta nuostata taikoma tuo atveju, jeigu keleivis į traukinį įlipo neturėdamas kelionės Bilieto);

11.1.4. pirkti Bilietą už visą kainą, jeigu jis neturi galiojančio dokumento (arba jo kopijos), suteikiančio teisę naudotis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta lengvata ir / ar Vežėjo nustatyta komercine nuolaida;

11.1.5. prieš patvirtinant Bilieto pirkimą, patikrinti Bilieto kainą ir įsitikinti, kad Bilietas įformintas pagal visus keleivio nurodymus, ar Biliete pateikta visa informacija yra jam suprantama ir teisinga. Tais atvejais, kai Biliete pateikta informacija klaidinga ar neatitinka keleivio pageidavimų, nedelsiant bilietą pakeisti – priešingu atveju galios šių Bendrųjų taisyklių 5 skyriuje BILIETŲ IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KEITIMAS, GRĄŽINIMAS apibrėžtos sąlygos;

11.1.6. atvykti į geležinkelio stotį arba stotelę prieš protingą laiką, kad spėtų patekti į peroną, iš kurio išvyksta Biliete nurodytas traukinys.

11.2. Keleivis kelionės metu privalo:

11.2.1. išsaugoti Bilietą ir Papildomų paslaugų bilietą iki kelionės pabaigos. Pateikti jį kontrolę vykdantiems Vežėjo darbuotojams pareikalavus. Vežėjas neatsako už Bilieto ir / ar Papildomų paslaugų bilieto praradimą ar vagystę ir atvejus, kai kitas asmuo neteisėtai pasinaudoja Bilietu. Bilietų ir / ar Papildomų paslaugų kopijos ar dublikatai traukiniuose neišduodami;

11.2.2. turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems Vežėjo darbuotojams galiojančius dokumentus (arba jų pilnas kopijas), patvirtinančius teisę į Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytą lengvatą ir / ar Vežėjo komercinę nuolaidą bei asmens dokumentą (arba jo pilną kopiją), jei to reikia;

11.2.3. kelionės metu netrikdyti kitų keleivių ramybės ir nekliudyti Vežėjo darbuotojams dirbti;

11.2.4. 1 klasės traukinio vagonuose draudžiama triukšmauti, šūkauti ar kitaip trukdyti kitiems keleiviam;

11.2.5. užtikrinti, kad vežamas rankinis bagažas, dviratis, kitos Mikromobilumo priemonės ir/arba gyvūnai nekeltų pavojaus ar netrukdytų arba nepadarytų žalos kitiems keleiviams, judėjimo įrangai, bagažui arba geležinkelio veiklai, būtų laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų;

11.2.6. užleisti atitinkamai paženklintą vietą, skirtą individualių poreikių turintiems asmenims arba šeimoms su vaikais;

11.2.7. laikytis visų Vežėjo nustatytų saugos reikalavimų lipant į traukinį ir išlipant iš jo, taip pat visos kelionės metu. Su Saugaus elgesio atmintine galima susipažinti Vežėjo interneto svetainėje.

11.2.8. Keleiviams draudžiama važiuoti traukiniuose nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti vagonų vidaus apdailą ar kitų keleivių drabužius, kelti kojas ant sėdynių, šiukšlinti traukiniuose ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose. Nesilaikant šio reikalavimo, Vežėjo darbuotojai turi teisę neįleisti arba išlaipinti keleivį iš traukinio.

11.3. Keleiviams draudžiama vykti į kelionę neblaiviems ar pavartojusiems narkotines ar kitas psichotropines medžiagas. Vežėjo darbuotojai turi teisę neįleisti arba išlaipinti įtarimą keliantį keleivį iš traukinio.

11.4. Lipant į (iš) traukinį rekomenduojama neskubėti, laikytis turėklų, praleisti asmenis turinčius individualių poreikių, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris, senyvo amžiaus keleivius.

11.5. Prireikus, kreiptis pagalbos įlipant į traukinį, surandant vietą ir įkeliant / iškeliant bagažą;

11.6. Pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų ar vieta yra nustatyta – atsisėsti, o stovint, judant važiuojančiame traukinyje – laikytis turėklų.

11.7. Kelionės metu keleiviams draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, kitas narkotines bei psichotropines medžiagas, rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes), gadinti vagonų įrangą, inventorių, sienas, apmušalus, užrašus. Nesilaikant šio reikalavimo, vežėjo darbuotojai turi teisę išlaipinti keleivį iš traukinio.

11.8. Nelaikyti bagažo praėjimuose, neužstatyti durų, avarinės įrangos (gesintuvų, avarinių išėjimų, pan.) prieigų.

11.9. Laikytis įspėjamųjų ženklų ir saugos nuorodų, Vežėjo darbuotojų žodinių pranešimų reikalavimų geležinkelio stoties teritorijoje ir traukinyje.

11.10. Traukiniui važiuojant draudžiama atidaryti išlaipinimo duris ar spausti jų valdymo mygtukus.

11.11. Nedelsiant informuoti kelionės palydovą apie veiksmus arba įvykius, dėl kurių gali būti / buvo padaryta žala jo arba kitų keleivių sveikatai, gyvybei, Vežėjo turtui.

11.12. Be priežasties nenaudoti avarinio stabdo, kitos saugumo įrangos. Vežėjas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę taikyti keleiviui sankcijas už neteisėtą aliarmo ir pagalbos įrenginių naudojimą.

11.13. Keleiviai gali vaikščioti/ eiti į/iš traukinio traukinį, kertant geležinkelio kelią stotyje tik tam nustatytose vietose: perėjos, pėsčiųjų tiltai, tuneliai. Būtina stebėti kelio informacinius ženklus (ženklinimą), garso signalus ir nuorodas leidžiančias arba draudžiančias vaikščioti. Būtina sustoti, apsižvalgyti ir įsiklausyti. Draudžiama lįsti po stovinčiais vagonais.

11.14. Keleiviai turi stovėti, laukiant traukinio tik saugiu atstumu ir tik tam numatytose, pažymėtose vietose (geltona juosta).

11.15. Kertant geležinkelio kelią keleiviai turi nedėvėti ausinių (ausinukų), nesinaudoti telefonu, apsižvalgyti ir įsitikinti, kad neartėja traukinys.

11.16. Avarinio atvejo metu, traukiniui sustojus tarpstotyje įlipti/ išlipti iš traukinio galima tik kelionių palydovui (Vežėjo atstovui) leidus tik nurodytoje vietoje. Esant poreikiui evakuotis, kelionių palydovas (Vežėjo atstovas) nurodo keleiviams saugų ėjimo maršrutą į saugią zoną, kur keleiviai laukia alternatyvaus transporto ar traukinio važiavimo. Draudžiama kirsti kelius, neleistinose vietose.

11.17. Netinkamas elgesys (užgauliojimai, priekabiavimas, smurtas, grasinimai susidoroti, nusikalstama veika prieš Vežėjo įgulos narį ar keleivį) traukinyje yra nepriimtini. Apie pažeidžiančius viešąją tvarką, nekontroliuojančius savo veiksmų, keliančius grėsmę ir neatsakingai besielgiančius asmenis pranešama policijai.

11.18. Nesilaikant saugaus elgesio reikalavimų, Vežėjo darbuotojai turi teisę neįleisti į traukinį arba išlaipinti keleivį.

11.19. Keleiviai, lydintys nepilnamečius vaikus ar jų grupes, turi užtikrinti ir atsako už tai, kad vaikai laikytųsi minėtų saugos reikalavimų.

11.20. Už vežimo sutarties pažeidimą keleivis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.21. Už važiavimą be Bilieto ir / ar didesnio, negu nustatyta, neapmokėto bagažo vežimą, keleiviui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta administracinė atsakomybė. Tokiu atveju keleivis privalo sumokėti jam paskirtą baudą, taip pat apmokėti kelionės bei neapmokėto bagažo vežimo kainą. Vežėjas turi teisę uždrausti tęsti kelionę keleiviui, kuris atsisako mokėti vežimo mokestį arba priemoką to reikalaujant.

11.22. Keleivis, nepakeitęs Bilieto, negali pertraukti kelionės ir vėliau jos tęsti su tuo pačiu Bilietu.

11.23. Už geležinkelių transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas, taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta administracinė atsakomybė.

11.24. Keleivis atsako už Biliete pateiktos asmeninės informacijos teisingumą.

11.25. Už stočių bei transporto priemonių įrengimų sugadinimą ar sunaikinimą keleivis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.26. Keleivis, vežantis traukiniu gyvūnus, augintinius, atsako už žalą ir nuostolius, sanitarijos bei higienos reikalavimų pažeidimus, padarytus šių gyvūnų augintinių keleiviniame vagone. Keleivis taip pat atsako už žalą, kurią Vežėjui ar tretiesiems asmenims sukėlė keleivio vežamas rankinis bagažas, dviračiai, vežimėliai, Mikromobilumo priemonės ar kita judėjimo įranga, ar kiti keleivio kartu vežami daiktai.

11.27. Keleiviai turi kitas teises ir pareigas, įtvirtintas 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 782/2021 dėl geležinkelio keleivių teisių ir pareigų.

12. Vežėjo pareigos ir atsakomybė

12.1. Vežėjas privalo:

12.1.1. pasirūpinti, kad būtų tinkamai sutvarkytos keleivių laipinimui ir vežimui skirtos traukinio vietos ir patalpos;

12.1.2. užtikrinti kiekvieno keleivio saugumą įlipant į traukinį, išlipant iš traukinio bei esant traukinyje;

12.1.3. užtikrinti saugų keleivių, rankinio bagažo, dviračių, kitų mikromobilumo priemonių, taip pat individualių poreikių turinčių asmenų naudojamos judėjimo įrangos, įskaitant vežimėlius ir pagalbinius prietaisus bei gyvūnų vežimą;

12.1.4. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir keleivių aptarnavimą;

12.1.5. laikytis nustatytų keleivinių traukinių tvarkaraščių;

12.1.6. rastus keleivių daiktus perduoti į ilgalaikio saugojimo sandėlį;

12.1.7. užtikrinti paslaugos teikimą individualių poreikių turintiems asmenims taip, kaip numatyta Vežėjo patvirtintose Prieigos taisyklėse, vežant individualių poreikių turinčius asmenis;

12.1.8. prireikus patvirtinti priežastis, dėl kurių keleivių vežimo paslauga buvo suteikta pavėluotai, dėl jos buvo praleistas persėdimas, arba kad tos paslaugos teikimas buvo atšauktas. Norėdamas gauti tokį patvirtinimą keleivis į Vežėją gali kreiptis el. paštu nuomone@ltglink.lt. Nesklandumų atveju (pvz. vėluojant traukiniui ar jį atšaukus) bilietus pirkusiems ir savo telefono numerį nurodžiusiems keleiviams trumpąja SMS žinute ar el. paštu yra išsiunčiama informacija apie kelionės pasikeitimus.

12.1.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis atlyginti žalą, esant Vežėjo atsakomybei dėl keleivių mirties, kūno sužalojimo, gyvūno praradimo ar sužalojimo atveju, rankinio bagažo, dviračių praradimo ar sugadinimo atveju, tvarkaraščio nesilaikymo atveju, taip pat atlyginti žalą praradus ar sugadinus individualių poreikių turinčių asmenų naudojamą judėjimo įrangą, įskaitant vežimėlius ir pagalbinius prietaisus.

13. Traukinių vėlavimai ir atšaukimai, praleisti persėdimai

13.1. Jeigu traukinio išvykimo metu arba praleidus persėdimą, arba traukinio atšaukimo atveju pagrįstai galima tikėtis, kad atvykti į galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartį bus vėluojama 60 minučių ar daugiau, Vežėjas pasiūlo keleiviui pasirinkti vieną iš šių galimybių:

13.1.1. visos bilieto kainos grąžinimą tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo už jį sumokėta, už nenuvažiuotą kelionės dalį ar dalis ir jau nuvažiuotą dalį ar dalis, jei kelionė nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų, ir, prireikus, grįžimo į pradinę išvykimo vietą paslaugos suteikimą esant anksčiausiai galimybei;

13.1.2. tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei;

13.1.3. tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesnę keleiviui patogią dieną.

13.2. Tuo atveju, kai pagal Bendrųjų taisyklių 13.1.2. ir 13.1.3. papunkčius kelionę kitu maršrutu panašiomis transporto sąlygomis vykdo tas pats Vežėjas arba kitai įmonei pavesta vykdyti kelionę kitu maršrutu, dėl to keleiviai nepatiria papildomų išlaidų. Šis reikalavimas taikomas ir tuo atveju, jei kelionei kitu maršrutu naudojamas aukštesnės paslaugos klasės arba alternatyvių rūšių transportas.

13.3. Esant Bendrųjų taisyklių 13.1. punkte įtvirtintoms aplinkybėms, keleiviui paprašius Vežėjas gali leisti, kad keleivis sudarytų sutartį su kitu transporto paslaugų teikėju, pagal kurią keleivis galėtų panašiomis sąlygomis pasiekti galutinę paskirties vietą. Tokiu atveju Vežėjas atlygina keleivio patirtas išlaidas.

13. 3.1. Jei apie esamas kelionės nukreipimo kitu maršrutu galimybes keleiviui nepranešama per 100 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto atidėtos ar atšauktos paslaugos ar praleisto persėdimo išvykimo laiko, keleivis turi teisę sudaryti tokią sutartį su kitais viešojo transporto paslaugų teikėjais, Tokiu atveju Vežėjas atlygina keleiviui būtinas, tinkamas ir pagrįstas patirtas keleivio išlaidas.

13.4. Neprarasdamas teisės į kelionę traukiniu, keleivis iš Vežėjo turi teisę reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys į vežimo sutartyje nurodytą atvykimo stotį arba stotelę pavėlavo daugiau nei 60 minučių ir dėl šio vėlavimo pagal Bendrųjų taisyklių 13.1.1. punktą jam nebuvo grąžinta už Bilietą sumokėta pinigų suma. Šiame punkte įtvirtintomis teisėmis taip pat gali pasinaudoti keleiviai, turintys Terminuotus kelionės bilietus. Kompensacijos už vėlavimą yra:

13.4.1. 25 % keleivio sumokėtos Bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama į atvykimo stotį arba stotelę nuo 60 iki 119 minučių;

13.4.2. 50 % keleivio sumokėtos Bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama atvykti į atvykimo stotį arba stotelę 120 ar daugiau minučių.

13.5. Jeigu per Terminuoto bilieto galiojimo laikotarpį kartojasi trumpesnio nei 60 minučių vėlavimo atvejai, vėlavimo trukmė gali būti sumuojama ir keleiviams gali būti mokama kompensacija.

13.6. Kompensacija už vėlavimą apskaičiuojama pagal visą kainą, kurią keleivis faktiškai sumokėjo už kelionę, kuri vėlavo. Kai vežimo sutartis yra dėl kelionės į abi puses, kompensacija už vėlavimą kelionės pirmyn arba kelionės atgal atveju apskaičiuojama pagal Biliete nurodytą kainą už tą kelionės atkarpą. Tuo atveju, kai tokia kaina už atskiras kelionės atkarpas nėra nurodyta, kompensacija apskaičiuojama pagal pusę už Bilietą sumokėtos kainos.

13.7. Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal Bendrųjų taisyklių 13.4. punktą, jeigu apie vėlavimą keleiviui pranešama iki jam nusiperkant Bilietą arba jei vėlavimas, susidaręs dėl kelionės pratęsimo naudojantis kita paslauga arba dėl vykimo kitu maršrutu, yra trumpesnis nei 60 minučių.

13.8. Vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos, jei gali įrodyti, kad vėlavimas, praleistas persėdimas arba atšaukimas buvo tiesiogiai nulemti arba yra neatsiejamai susiję su:

13.8.1. ypatingomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su geležinkelio veikimu, pavyzdžiui, ekstremaliomis oro sąlygomis, didelėmis gaivalinėmis nelaimėmis arba didelėmis visuomenės sveikatos krizėmis, kurių Vežėjas negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms, nepaisant to, kad konkrečiomis to atvejo aplinkybėmis ėmėsi reikiamo atsargumo;

13.8.2. keleivio kalte arba;

13.8.3. trečiojo asmens elgesiu (pavyzdžiui, ant geležinkelio bėgių patekusiais asmenimis, kabelių vagyste, transporto priemonėje kilusiomis ekstremaliosiomis situacijomis, teisėsaugos veiksmais,

sabotažu ar terorizmu), kurio Vežėjas negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jo pasekmėms, nepaisant to, kad konkrečiomis to atvejo aplinkybėmis ėmėsi reikiamo atsargumo.

13.8.4. Bendrųjų taisyklių 13.8.3. punkte nurodytos išimtys neapima Vežėjo darbuotojų streikų, kitos įmonės, kuri naudojasi ta pačia geležinkelio infrastruktūra, veiksmų ar neveikimo atvejų ir infrastruktūros bei stoties valdytojų veiksmų ar neveikimo atvejų.

13.9. Kompensacija, kuri keleiviams priklauso traukinio vėlavimo atveju bei Bendrųjų taisyklių 13.1.1. punkte nurodyti bilietų kainos grąžinimai atliekami per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, jei tik tų čekių ar paslaugų sąlygos yra pakankamai lanksčios visų pirma kalbant apie galiojimo laikotarpį ir paskirties vietą, ir jei keleivis sutinka tuos čekius ir (arba) paslaugas priimti.

13.10. Iš kompensacijos už Bilieto kainą neatskaičiuojamos finansinio sandorio išlaidos – mokesčiai, išlaidos už telefoną ar pašto ženklus. Kompensacijos, kurios neviršija 1,45 Eur (su PVM) yra neišmokamos. Nekompensuojama suma yra minimalūs Vežėjo nuostoliai.

13.11. Traukinio vėlavimo atveju (traukiniui vėluojant atvykti ar išvykti) arba paslaugos atšaukimo atveju Vežėjas keleivius informuoja apie padėtį ir apie numatomą išvykimo bei numatomą atvykimo laiką, susijusius su paslauga arba pakaitine paslauga, kai tik turi tokią informaciją.

13.12. Jei Bendrųjų taisyklių 13.11 punkte aprašytas vėlavimas siekia 60 minučių ar ilgiau arba jei paslauga atšaukiama, Vežėjas keleiviams taip pat nemokamai pasiūlo:

13.12.1. maisto ir gaiviųjų gėrimų atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje arba jie pagrįstai gali būti pateikti atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip nuotolis iki tiekėjo, atvežimo laikas ir kaina;

13.12.2. kai ir kur tai fiziškai įmanoma, viešbutį ar kitą apgyvendinimo vietą ir transportą iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina apsistoti vieną ar daugiau naktų arba atsiranda būtinybė apsistoti ilgiau nei numatyta. Tais atvejais, kai tokia būtinybė apsistoti atsiranda dėl Bendrųjų taisyklių 13.8. punkte ir atitinkamuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Vežėjas gali apriboti apgyvendinimo trukmę iki ne daugiau kaip trijų naktų. Jeigu įmanoma, atsižvelgiama į individualių poreikių turinčių asmenų prieigos reikalavimus ir šunų pagalbininkų poreikius.

13.12.3. jei traukinys sustabdytas kelyje, kai ir kur tai fiziškai įmanoma, transportą nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki galutinės atvykimo vietos pagal teikiamą paslaugą.

14. Kompensavimas už judėjimo įrangą, pagalbinius prietaisus ir šunis pagalbininkus

14.1. Jeigu Vežėjas praranda arba sugadina individualių poreikių turinčio asmens naudojamą judėjimo įrangą, įskaitant vežimėlius ir pagalbinius prietaisus, arba praranda ar sužeidžia šunis – pagalbininkus, Vežėjas yra atsakingas už tokį praradimą, sugadinimą arba sužeidimą, ir nedelsiant turi už juos kompensuoti. Tą kompensaciją sudaro:

14.1.1. prarastos arba sugadintos judėjimo įrangos arba pagalbinių prietaisų pakeitimo arba remonto išlaidos;

14.1.2. šunų – pagalbininkų pakeitimo arba jų sužeidimų gydymo išlaidos;

14.1.3. pagrįstos laikinos pakaitinės judėjimo įrangos arba pagalbinių prietaisų išlaidos, jei Vežėjas tokios pakaitinės priemonės nesuteikia pagal Bendrųjų taisyklių 14.2. punktą.

14.2. Kai taikomas Bendrųjų taisyklių 14.1. punktas, Vežėjas skubiai deda visas pastangas, kad būtų suteikta skubiai reikalinga laikina pakaitinė judėjimo įranga ar pagalbiniai prietaisai. Individualių poreikių turinčiam asmeniui leidžiama tą laikiną pakaitinę įrangą arba prietaisą turėti tol, kol bus sumokėta Bendrųjų taisyklių 14.1. punkte nurodyta kompensacija.

15. Skundai ir ieškiniai

15.1. SKUNDAI VEŽĖJUI

15.1.1. Keleivis, manantis, jog Vežėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Vėžėją ir nurodyti savo reikalavimus bei ginčo aplinkybes. Keleivis privalo raštu į Vežėją kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

15.1.2. Keleivis skundą Vežėjui turi teisę pateikti Bendrųjų Taisyklių 15.1.5. punkte nurodytais būdais. Teikdamas paprastos rašytinės formos skundą keleivis, jeigu jis yra fizinis asmuo, turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, kontaktinį adresą ar el. pašto adresą, kuriuo keleivis pageidauja gauti atsakymą. Jeigu Vežėjui skundą pateikia juridinis asmuo, tokiame skunde turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, buveinės adresas ar kitas adresas, kuriuo keleivis pageidauja gauti atsakymą. Vežėjui pateiktą Skundą keleivis privalo pasirašyti.

15.1.3. Be aukščiau nurodytos informacijos, kartu su skundu keleivis turi pateikti visus įrodymus, patvirtinančius jo skunde išdėstytų aplinkybių pagrįstumą (pvz., pateikti Bilietą, Papildomų paslaugų bilietą, už paslaugas pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą ar minėtų dokumentų kopijas, taip pat kitus, konkrečiam ginčo nagrinėjimui, keleivio nuomone, reikalingus dokumentus).

15.1.4. Be paties keleivio, pateikti skundą taip pat turi teisę jo atstovas, pateikęs atstovavimo keleiviui teisę pagrindžiančius dokumentus (įgaliojimą). Keleivio atstovo tapatybė nustatoma pagal atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus tokių dokumentų formai ir turiniui.

15.1.5. Aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkantį skundą keleivis Vežėjui gali pateikti tokiais būdais:

15.1.5.1. Siųsti Vežėjui el. paštu nuomone@ltglink.lt;

15.1.5.2. Siųsti Vežėjo Keleivių informacijos centrui adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius; 15.1.5.3. Užpildyti Vežėjo interneto svetainėje esančią Atsiliepimo pateikimo forma;

15.1.5.4. Arba aukščiau esančiame punkte nurodytą kreipimosi formą užpildyti visose didžiosiose geležinkelio stotyse ir užpildytą formą įteikti Vežėjo bilietų kasos darbuotojui, kuris priėmęs skundą jį užregistruoja ir keleiviui įteikia pranešimą apie gautą kreipimąsi.

15.1.6. Keleiviams taip pat yra sudaryta galimybė gauti informaciją ir (ar) išreikšti nuomonę apie Vežėjo teikiamas paslaugas skambinant telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba parašant laišką el. paštu informacija@ltglink.lt.

15.1.7. Gautas skundas užregistruojamas Vežėjo sistemoje jo gavimo dieną ir skundas bei prie jo pridėti dokumentai, jei tokių yra, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po skundo gavimo dienos pateikiami atsakingiems asmenims. Atsakingi asmenys susipažįsta su skundo turiniu ir paskiria juos nagrinėjantį darbuotoją, nurodydami skundo nagrinėjimo terminą.

15.2. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

15.2.1. Vežėjas privalo nagrinėti gautus rašytinius keleivių skundus, kurie tvarkingai ir įskaitomai surašyti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

15.2.2. Keleivių skundai, atsižvelgiant į jų sudėtingumą, turi būti išnagrinėjami per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos. Išskirtinais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, Vežėjas privalo apie tai pranešti keleiviui nurodydamas aplinkybes bei informuodamas keleivį, kurią dieną, praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo skundo gavimo dienos skundas bus išnagrinėtas ir keleiviui bus pateiktas atsakymas.

15.2.3. Už skundų nagrinėjimo organizavimą yra atsakingas Vežėjo Klientų patirties valdymo vadovas.

15.2.4. Nagrinėjant rašytinį skundą, atsakingas darbuotojas turi:

15.2.4.1. įvertinant susidariusią situaciją, išnagrinėti skundo turinį bei priežastis, prireikus patikslinti jo esmę;

15.2.4.2. patikrinti ar pateikti visi dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašyti keleivio pateikti papildomus dokumentus ar duomenis;

15.2.4.3. prireikus paprašyti Vežėjo darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, pateikti paaiškinimus;

15.2.4.4. pasitelkti kitus Vežėjo darbuotojus klausimams, kurių išsprendimui reikia specialių tam tikros srities žinių.

15.2.5. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu:

15.2.5.1. skundas nesusijęs su Vežėjo veikla;

15.2.5.2. teismas, kita ginčus nagrinėjanti institucija ar Vežėjas jau yra išnagrinėjęs tarp keleivio ir Vežėjo kilusį ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ir keleivis nepateikia naujų duomenų;

15.2.5.3. teismas ar kita ginčus nagrinėjanti institucija nagrinėja tarp keleivio ir Vežėjo kilusį ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;

15.2.5.4. nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo pateikimo Vežėjui dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai;

15.2.5.5. pateiktas skundas yra neįskaitomas ar nesuprantamai išdėstytas;

15.2.5.6. skunde nenurodytas keleivio vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas bei kodas (jeigu keleivis yra juridinis asmuo), adresas, kuriuo galima teikti atsakymą, taip pat, jeigu keleivio skundas nepasirašytas.

15.2.6. Vežėjas, gavęs keleivio skundą ir nustatęs, kad skundą nagrinėti atsisakoma dėl bent vieno iš Bendrųjų taisyklių 15.2.5 punkte nurodyto skundų nagrinėjimo atsisakymo pagrindo, apie tai informuoja raštu keleivį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio skundo gavimo dienos (tais atvejais, kai nurodomas atsakymo pateikimo adresas). Atsisakius nagrinėti skundą, keleiviui nurodomos atsisakymo nagrinėti skundą priežastys.

15.2.7. Keleivis turi teisę bet kada iki sprendimo dėl skundo priėmimo pakeisti savo kreipimosi dalyką (reikalavimus Vežėjui) ar pagrindą (aplinkybes, kuriomis keleivis grindžia savo reikalavimą), pateikti naujus faktus, įrodymus, ar atsisakyti savo reikalavimo. Tokiais atvejais skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Jeigu keleivis atsisako savo reikalavimo, Vežėjas nutraukia pradėtą keleivio skundo nagrinėjimą.

15.2.8. Į rašytinį skundą atsakymas visais atvejais turi būti pateikiamas raštu, tokiu pačiu adresu ir /ar būdu, kaip ir buvo gautas, nebent pateikdamas skundą keleivis nurodo kitą adresą ir / ar būdą, kuriuo pageidautų gauti atsakymą.

15.2.9. Į keleivio skundą atsakoma tokia kalba, kokia skundas pateiktas, tačiau nenukrypstant nuo 15.2. punkto reikalavimų. Prireikus į skundą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, skundą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija. Atsisakius patenkinti skundą arba patenkinus jį iš dalies, keleiviui grąžinami skundą pagrindžiantys dokumentai.

15.3. KREIPIMASIS Į VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ

15.3.1. Jeigu keleivis yra vartotojas ir jo netenkina Vežėjo atsakymas arba į jo skundą nebuvo atsakyta, keleivis ne vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į Vežėją momento turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, pateikdamas prašymą raštu ar elektroniniu būdu.

15.3.2. Skundus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai keleivis gali pateikti adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (arba teritoriniuose padaliniuose, kurių adresai skelbiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos interneto svetainėje, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, faksu (8 5) 279 1466 arba elektroniniu būdu vartotojo prašymą pateikti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

15.4. KREIPIMASIS Į TEISMĄ

15.4.1. Visais atvejais (įskaitant ir tuos atvejus, kuomet tarp keleivio ir Vežėjo kilusio ginčo nepavyksta išspręsti taikiu būdu) dėl savo pažeistų teisių gynimo keleiviai turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ieškiniai dėl reikalavimų, atsirandančių iš vežimo sutarties, gali būti pareiškiami per vienus metus nuo dienos, kurią keleivis sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

15.5. KREIPIMASIS NAUDOJANTIS ELEKTRONINE VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO PLATFORMA 15.5.1. Prašymą / skundą keleiviai taip pat gali pateikti užpildydami prašymo formą EGS platformoje.

15.5.1.1. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

16. Kontrolė

16.1. Keleivio pareigų vykdymą kontroliuoja Vežėjo įgalioti darbuotojai (toliau – Kontroliuojantis darbuotojas). Jie privalo turėti specialius pažymėjimus arba rašytinius nurodymus (vienkartinių patikrinimų atvejais).

16.2. Kontroliuojančiam darbuotojui pareikalavus, keleivis privalo pateikti Bilietą ir / ar Papildomų paslaugų bilietą bei Bilieto ir / ar Papildomų paslaugų bilieto galiojimą patvirtinančius dokumentus (arba jų pilnas kopijas).

16.3. Bilieto ir kitų dokumentų, nurodytų šių Bendrųjų taisyklių 4.8.3, 4.8.5, 4.15.4, 6.1, 11.2.2 punktuose, turėjimas, bet atsisakymas juos pateikti Kontroliuojančiam darbuotojui, traktuojamas kaip važiavimas be Bilieto.

16.4. Kontroliuojantis darbuotojas teisę:

16.4.1. Atsisakyti vežti arba turi teisę uždrausti tęsti kelionę keleiviams, kurie kelia pavojų kitų keleivių ir/ar Vežėjo darbuotojų saugumui bei jų turtui arba netoleruotinai sukelia jiems nepatogumų, įskaitant keleivius apsvaigusius nuo alkoholio arba kitų narkotinių medžiagų, bei keleivius, pažeidžiančius viešąją tvarką ir/ar trikdančius viešąją rimtį.

16.4.2. Keleiviui, važiavusiam be Bilieto, nevykdant teisėtų Kontroliuojančio darbuotojo nurodymų ir/ar bandant pasišalinti iš pažeidimo vietos, iškviesti policijos pareigūnus ir perduoti pažeidėją policijos pareigūnams.

16.5. Keleiviai pažeidę viešosios tvarkos reikalavimus ir/ ar Bendrosiose taisyklėse nustatytus reikalavimus ir išlaipinti iš Vežėjo traukinio, netenka teisės į kompensacijas už Bilietą ar Papildomų paslaugų bilietą už kurį jie sumokėjo.

17. Asmens duomenų tvarkymas

17.1. Susipažindami su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis keleiviai yra informuojami, jog jų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vykdant Bilietų įsigijimą ir keleivių vežimą bei teikiant su tuo susijusias paslaugas (vežimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu). 17.2. Šių Bendrųjų taisyklių neatskiriama dalis yra Vežėjo interneto svetainėje skelbiamas Privatumo pranešimas, su kuriuo keleiviai privalo susipažinti prieš Bilietų pirkimą.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms, Vežėjas pasilieka teisę keisti Bendrąsias taisykles, tačiau likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Bendrųjų taisyklių įsigaliojimo apie tai informuoja keleivius visose bilietų pardavimo vietose.

18.2. Keleiviams Bilietus ar Papildomų paslaugų bilietus įsigijusiems iki įsigaliojant Bendrųjų taisyklių pakeitimams, galios bilieto pirkimo metu galiojusi Bendroji taisyklių redakcija.

18.3. Konsultacijos ir informacija keleiviams teikiama telefonu +370 700 55111 darbo valandomis (7.00–21.00) arba el. paštu informacija@ltglink.lt.

18.4. Su galiojančiais keleivių vežimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti visose Vežėjo bilietų pardavimo kanaluose.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti