Eiti į turinį

Atlygis

Kertinės atlygio politikos nuostatos

LTG grupėje taikoma Atlygio politika, kurios tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitiktį šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.


Siekiama atlygio dedamąsias sudaryti taip, kad bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą, nuolat gerintų darbuotojų darbo sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.


Įgyvendinant šiuos tikslus, bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vienodi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus:

  • pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
  • vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
  • darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi bendrovės darbuotojai.


Šiais žingsniais užtikrinamas sprendimų, susijusių su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, skaidrumas, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.


Pagrindiniai atlygio komponentai LTG grupėje yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.


Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą per metus už metinius veiklos rezultatus arba vykstant karjeros pokyčiams.


Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.


Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus - metinio paskatinimo, susieto su valdybos patvirtintų LTG grupės metinių tikslų pasiekimu (90 proc.) ir vadovavimo komandai bei asmeninių tikslų pasiekimu (10 proc.). Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.


Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs, vienodai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties ar tam tikrų individualaus identiteto aspektų.


Darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) duomenys yra skelbiami viešai ir pateikiami pagal atskiras pareigybių grupės. Atskirai yra pateikiamas ir apskaičiuotas vyrų bei moterų VDU bei šių dydžių palyginimas.

Bendrovės atlygio politikos gaires rasite čia.


Įmonės metiniai tikslai

„LTG Link“ įmonės metinius tikslus rasite čia.

Vidutinis darbo užmokestis

Informaciją apie vidutinį darbo užmokestį „LTG Link“ įmonėje rasite čia.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti