Eiti į turinį

Privatumo pranešimas

UAB „LTG Link“ privatumo pranešimas

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. spalio 4 d.


Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“ (toliau – LTG Link arba „Bendrovė“ ar tiesiog „mes“) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG Link privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.

1. Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime?

Šiame Privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto svetainėje adresu https://ltglink.lt/privatumo-pranesimas ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją. 

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?

UAB „LTG Link“ juridinio asmens kodas: 305052228, registruotos buveinės adresas: Geležinkelio g. 16, Vilnius, el. pašto adresas: info@ltglink.lt, telefono Nr.: 8 700 55 111

3. Kodėl ir kokią informaciją apie Jus renkame?


4. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

4.1. Registruotais vartotojais tapti, dalyvauti Tvarių kelionių klubo programoje ir išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, gali tik asmenys nuo 14 metų. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba.

4.2. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

5. Kokią informaciją privalote mums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

5.1. sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;

5.2. sudarytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;

5.3. suteiktume Jums galimybę naudotis belaidžiu interneto ryšiu mūsų traukiniuose (3.26 p).


Jums nepateikus nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

6. Iš kur gauname informaciją apie Jus?

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš:

6.1. juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate ar kuriuose esate įdarbintas;

6.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (3.12, 3.24, 3.25 p. nurodytais tikslais).


7. Kam perduodame informaciją apie Jus?

Su Jumis susijusią informaciją perduodame ar dalinamės su partneriais, paslaugų teikėjais, taip pat toliau išvardintais subjektais tik tiek, kiek kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

7.1. LTG Link motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

7.2. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.2-3.6. punktuose nurodytu tikslu);

7.3. teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);

7.4. advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);

7.5. Vilniaus miesto savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ bei VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (duomenys perduodami 3.21 punkte nurodytu tikslu, kai skundas, prašymas ar paklausimas yra susijęs su  Vilniaus miesto savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ ar VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ teikiamomis Viešojo transporto paslaugomis pagal Jungtinį bilietą).

7.6. Užsisakius Asistavimo paslaugą tarptautiniame maršrute, Bendrovės Klientų aptarnavimo specialistas informaciją apie Jus naudodamasis tarptautine UIC PRM ABT platforma (Tarptautinės geležinkelių sąjungos UIC valdoma tarptautinių keleivių asistavimo paslaugos rezervavimo platforma) perduos užsienio šalies vežėjui, kad Jumis būtų pasirūpinta bei Asistavimo paslauga Jums būtų suteikta ir kitoje užsienio valstybėje (duomenys perduodami 3.8 punkte nurodytu tikslu). 


Pažymime, kad Bendrovė duomenų tvarkytojais pasirenka tik tuos asmenis,  kurie pateikė Bendrovei pakankamą garantiją, kad jie taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.

8. Ar Jūsų duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 7 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

8.1. remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; 

8.2. su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis; 

8.3. esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

8.4. pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.


9. Kokias teises turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

9.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG Link tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

9.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

9.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

9.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

9.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG Link ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

9.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

9.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

9.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

9.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

10. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 9 punkte nurodytas savo teises, turite:

10.1. asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas)  į Bendrovės būstinę, Keleivių informacijos centrą arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais adresais (kartu su Prašymu reikia pateikti susipažinimui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą); 

10.2. išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais pašto adresais (prie Prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

10.3. pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).


Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama čia. 


11. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių.

12. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.


Būtinieji slapukai – tai slapukai reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos paskyros. Slapukai naudojami tam, kad užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą.


Jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
Neprivalomi slapukai, kuriuos galite valdyti ir jų atsisakyti:13. Kaip galite valdyti slapukus?

Apsilankę (www.ltglink.lt) svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti pačioje svetainėje ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus naršyklėje. Svetainėje galite atsisakyti neprivalomų slapukų naudojimo, kurie nėra privalomi, tačiau svetainė gali neveikti pilnu funkcionalumu, pavyzdžiui negalėsite naudotis pokalbių lange pagalba perkant. 


Savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.


Jei nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą, juos naudoti pakeitę nustatymus svetainėje ir ištrynę įrašytus slapukus naršyklėje. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant www.ltglink.lt) gali neveikti tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti privalomų slapukų.


14. Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.


Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: 


Pakartotinai pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.


Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje https://www.allaboutcookies.org/ ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

15. Kaip susisiekti su Bendrove ar duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

15.1. Bendrovę, adresu: Geležinkelio g. 16, Vilnius, tel. Nr.: 8 700 55 111, el. p. info@ltglink.lt;

15.2. Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Pelesos g. 10, Vilnius, el. p. dap@ltg.lt;

Dokumentas

Jeigu norite išsisaugoti mūsų privatumo pranešimą, tai galite padaryti paspaudę čia.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti