Eiti į turinį

„LTG Link“ specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu. 


VVĮ ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašas patvirtintas 2021 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-193 (nuoroda).


UAB LTG Link vykdo specialųjį įpareigojimą – Viešosios keleivių vežimo geležinkeliu paslaugos. 2022 m. gruodžio mėn. pasirašyta ilgalaikė užsakomų paslaugų ir jų finansavimo (PSO) sutartis su Vyriausybe 10 metų laikotarpiui (2023–2032 m.). Vidutinė metinė dalinio finansavimo suma keleiviams vežti sieks 40 mln. Eur. Viešosios keleivių vežimo paslaugos yra finansuojamos pilna apimtimi, padengiant visus šios veiklos patiriamus nuostolius. 


Specialiojo įpareigojimo tikslas – užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais.


Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.


Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnio 9 dalis, kuria įgyvendinamas 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, taip pat šių teisės aktų pagrindu priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesni jo pakeitimai.


Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.


Funkcijai vykdyti skiriami valstybės biudžeto asignavimai pagal 2022 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir vežėjo UAB „LTG Link“ sudarytą viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų ir (ar) viešųjų kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų teikimo ir finansavimo sutartį bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir UAB „LTG Link“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį. 


Specialiesiems įpareigojimams vykdyti 2024 metams skirtos lėšos:

UAB „LTG Link“ skirti valstybės biudžeto asignavimai – 30,5 mln. Eur, iš jų:

  • keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 3,1 mln. Eur;
  • keleivių vežimo nustatytais vietinio susisiekimo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklos nuostoliams finansuoti – 27,4 mln. Eur.

Detalesnę informaciją apie specialiajam įpareigojimui vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas šioje nuorodoje.


Specialiojo įpareigojimo 2023 m. vykdymo rezultatai pateikiami UAB „LTG Link“ 2023 m. metinėje ataskaitoje.


Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti